Shri Saraswati Chalisa


|| Shri Saraswati Chalisa ||

Jayati jayati jai Bharati, Sarasvati jag devi,
Jayati amit varadayini, sur nar muni jan sevi,
Jai satvadini shambhavi, vina vadini amb,
Padmpriye Parmeshvari, ik tumharahin avalamb

Jai, Jai Sarasvati-jagdamba, karahu matujani aj vilamba.
Bash mam kanth dehu sad bani, nij sut-jani ek agyani.
Karahu kaj puran dai bhakti, bharahu buddhi bai vidya shakti.
Lahaun vijai jag mahan yash paun, tav nit matu charan shir naun.
 
Sapt suran rasnamrit bani, yah tav charnamrit maharani.
Sharad chandra sam tav tan sohat, shvet hansvahan man mohat.
Nayan kamal shobhit shashi bhala, vina hast malati mala.
Shesh Mahesh suyash nit gavain, chhavi lakhi kotihun kam iajavain.
 
Jai Ho! rachna sajan vali, rasna bich virajan vali.
Jayati Kaushiki gaur-dulari, jayati jayati chaturanan-pyari.
Shri Sarasvatyai namah japat jan, svapnahun rog na vyadhi rahat tan.
Yadi taji kumati kusangati koi, vidyarthi padhahin yahin joi.
 
Saphal pariksha mahan hvai jav, vidya buddhi badhai sukh pavai.
Kahun gahi kumati, na bane ganvara, khandai virya na ekahu bara.
Ashtprakar prasangan men se, jo na karai prasang bhulahun se.
Ho nirogya balak tauu soi, takahun svapn dosh nahin hai.
 
Brahmacharya kari bis barisa, budhi bal mahin banai avanisa.
Nibhai ju niyam pachis pramana, so hovai Hanuman samana.
Brahmacharya as balak sajain, Sarasvati tehin jivha rajain.
Banain ashu kavi ati sukh pavain, sut bhi Mahavir upjavain.
 
Ved puran subhashit vani, avasi labh kari dekhahin prani.
Jo nasi viraj balapan men, bhari vichar-vyabhicharahin man men.
Sarasvatihin kahan dharahin na dhyana, nit ashlilahi gavahin gana.
Vah balak atishai dukh pavain, rog grasit havi janam gavavain.
 
Svapnadosh tehin mritak banavai, virya-kosh tan tikan pavai.
Yadi puni man ko vash karl prani, dhyavain Sarasvatihin hath thani.
Chalahin cheti atishai sukh pavahin, jo na likhit upadesh blulavahin.
Karai supujan devihin deva, aru guru matu pita ki seva.
 
Tahi na vyadhi satavahi kaya, japar Sarasvati ki daya.
Yadi yah shiksha man pitu devain, banai putra layak sukh devain.
Jo nar padhahin Sarasvati chalisa, gunahin aru navahin shisha.
Vishvamahin bat vidya mahin, tason jiti sake kou nahin.
 
Banai-mahip kavishvar soi, vachan siddhi nidhi-nav graha hoi
Lekhak shakti shastra padhi dekhyo, tab yah vidyarthin hit lekhyo.
Gahat niyam sukh lahat sharira, karat Shiv-raksha bani bira
'Sundardas'navavat shisha, man chalis diyo chalisa.
 
Dhani dhani saras, Sarasvati amba, nij jan hetu na karat vilamba.
Vani vina-vadini mata, vidya varidhi buddhi vidhata.
Tumahin Ganesh sumiri jo dhyavat, aru Hanumantahi shish navavat.
Kathin se kathin karya kari darat, satya satya as veda pukarat.

|| Doha ||

Nij sevak ko man tumhin, dinhyo pingal gyan.
chalis vidhi chalisahin likh, linhyau suyash mahan.
Sarasvati yah chalisa, virachit Sundardas,
Nitya padhat vidya badhat, puran hot shubh as.
Guru pitu matu padhai sut, jo yahi shiksha dehin,
Balabudhi vidya sumati ki, man se bhiksha lehin.|| Shri Saraswati Chalisa Video ||  

1 comment:

Mini Sharma said...

नवरात्रि आरती संग्रह App Download Link- Navratri Aarti Sangrah

या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति-रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः॥

आपको और आपके परिवारजनों को नवरात्रि की हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाये ।
नवरात्रि की 9 माताओं की आरती इस Android App में है
App Download Link- Navratri Aarti Sangrah

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP