Bhoo Suktham

Dharati Mataji

Bhoomna dairvarina,
Anthaikshma mahithva,
Upasathe they devi adithe,
Agnim annadam annadaya adadhe,

Aayam gau prashnir akramith,
Asanan matharam purah,
Pitharam cha prayant svah
Trimshat dhama vi rajathi vaak,
Patangya dhiyathe,
Prathi vasthoroha dhybhi

Asya pranaath apaanathi,
Anthascharathi rochanaa,
Vakhyaan mahisha dhivam.

Yathwa krudhah parovapa,
Manyunaa yad avarthaya,
Sukalpam agne.,
Thathawa puna thva uddheepayamasi.

Yathe manyu paropthasya,
Prithweemanu dadhwase,
Aadithya vishve thath deva,
Vasavascha samabharan. 

Mano jyothir jushathaamajyam,
Vichinnam yajnam samimam dadhaadhu.
Brihaspathisthanuthamimaam,
No vishve devaa yiha maadayanthaam.

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP