Mantra Pushpam

Mantra Pushpam 

Yopam puspam veda
Puspavan prajavan pasuvan bhavati
Candramava Apam puspam
Puspavan, Prajavan pasuman bhavati
Ya Evam Veda
Yopa mayatanam Veda
Ayatanam bhavati

Agnirva Apamayatanam
Ayatanavan Bhavati
Yo agnerayatanam Veda
Ayatanavan bhavati
Apovagner ayatanam
Ayatanavan bhavati
Ya Evam Veda
Yopa mayatanam Veda
Ayatanavan bhavati
Vayurva Apamaya tanam
Ayatanavan bhavati.
Yova Yorayatanam Veda
Ayatanavan bhavati|
Apovai va yorayatanam
Ayatanavan bhavati.
Ya Evam veda
Yopamayatanam Veda
Ayatanavan Bhavati 

Asowvai tapanna pamayatanam
Ayatanavan bhavati
Yo musya tapata Ayatanan Veda
Ayatanavan bhavati
Apova Amusyatapata Ayatanam
Ayatanavan bhavati
Ya Evam Veda
Yopa mayatanam Veda
Ayatanavan bhavati
Candrama Vama pamayatnam
Ayatanavan bhavati.
Yascandra masa Ayatanam Veda
Ayatanavan bhavati
Apovai Candra masa Ayatanam
Ayatanavan bhavati
Ya Evam Veda
Yo pamayatanam veda
Ayatanavan bhavati

Nakshtrani va Apamayatanam
Ayatanavan bhavati
Yo Nakshtrana mayatanam Veda
Ayatanavan bhavati
Apovai Nakshtrana mayatanam
Ayatanavan bhavati
Ye evam Veda
Yopamaya tanam Veda
Ayatanavan bhavati
Parjanyova apamayatanam
Ayatanavan bhavati
Yah parjanyasya syayatinam Veda
Ayatanavan bhavati
Apovai parjanya Syayatanam
Ayatanavan bhavati
Ye Evam veda
Yopa maya tanam Veda
Ayatanavan bhavati 

Samvastaro Va Apamayatanam
Ayatavan bhavati
Yassavatsa rasyaya tanam Veda
Ayatavan bhavati.
Apovai samvasara ayatanam
Ayatanavan bhavati
Ya Evam veda
Yopsu Navam pratistitam veda
Pratyeva tistati
Variation

Om thad Brahma,
Om Thad Vayu.
Om Thad Athma
Om Thad Sathyam
Om That Sarvam
Om That puror nama

Thvam Yajna
Thwam vashatkara
Thwam Indra
Thvam vayu
Thvam Rudra
Vishnus thvam
Brahmasthvam
Thvam prajapati  

Ending stanza

Rajadhi rajaya Prasahya Sahine|
Namo Vayam Vai Sravanaya Kurmahe
Samekaman Kama Kamaya mahyam
Kamesvaro Vai Sravano dadatu
Kuberaya Vai Sravanaya
Maha rajaya Namah.

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP