Vak Suktham

Vak Suktham

Aham Rudrebhir vasubhir charami,
Aham aadhithyer uta vaisvadevaii,
Aham mithra varunobha bibharmi,
Aham indragni, aham ashvinobha.

Aham somam ahaanasam bhibhrami
Aham thwashtaaramr utha pooshanam bhagam,
Aham dadhami dravinam havishmathe,
Supravye yajamanya sunwathe.

Aham rashtri samgamani vasoonaam,
Chikithushee pradhamaa yagniyaanaam,
Thaam maa devaa vyadhaduha puruthra,
Bhuristhathram bhooyar visayanthim. 

Mayaa so annamathi
yo vipasyathi,Ya pranithi
y aim shrunothi yuktham,
amaanathvo maam tha upa kshiyanthi,
Shrudhi shruthi shraddivam they vadami

Aham yeva swayam idham vadhami,
Jushtam devebhir utha manushebhi,
Yam kaamaye tham tham ugram krunomi,
Tham brahmanam tham rishim tham sumedham,
Aham rudhraya dhanura thanomi,
Brahmadwishe sharave hanthava vu,
Aham janaaya samadham krunomi,
Aham dhyayaprithwi aa vivesha.

Aham suvepitharamasya moordhan,
Mama yonir apswatha samudhre,
Thatho vi thishte bhuvananu vishwotha,
Amum dhyam varshamanopam vishva utha.

Ahameva vatham yiva vatha yiva pravami,
Arambhamana bhuvanani viswam,
Paro dhiva para yena prithwya,
Yaithavathi mahinaa sam bhabhoova.

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP