Vishnu suktham

Vishnu
 
Vishnornukam veeryani pravodham ya 
parthivani vimame rajaasi yo
askabhaya duthara Sadastham 
vichakramanas threthorukayo

Vishno raratamasi Vishno prushtamasi, 
Vishno sjnapthrastho,
Vishno syurasi, Vishnor druvamasi,
Vaishnavamasi vishnave twa.

 Sahana navathu.Sahanou bunakthu.
Saha veerya karavavahai.
Tejaswinaa vadheedamasthu 
maa vidwishavahaii.
 
Om shanthi, shanthi, shanthi.

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP