Chandra-astottara-shata-nama-vali


Chandra-astottara-shata-namavali (108 names of Chandra) :

Aum srimate namah 
Aum shasha-dharaya namah 
Aum chandraya namah 
Aum tara-adhishaya namah 
Aum nisha-karaya namah 
Aum sugha-nighaye namah 
Aum sadaradhya namah 
Aum sat-pataye namah 
Aum sadhu-pujitaya namah 
Aum jitendriyaya namah 
Aum jayodhyogaya namah 
Aum jyotish-cakra-pravartakaya namah 
Aum vikartananujaya namah 
Aum viraya namah 
Aum vishveshaya namah 
Aum vidusham pataye namah 
Aum doshakaraya namah 
Aum dushta-duraya namah 
Aum pushtimate namah 
Aum shishta-palakaya namah 
Aum ashta-murti-priyaya namah 
Aum anantaya namah 
Aum kashta-daru-kutharakaya namah 
Aum sva-prakashaya namah 
Aum prakash-atmane namah 
Aum dyu-caraya namah 
Aum deva-bhojanaya namah 
Aum kala-dharaya namah 
Aum kala-hetave namah 
Aum kama-krite namah 
Aum kama-dayakaya namah 
Aum mrityu-saharakaya namah 
Aum amartyaya namah 
Aum nityanushthana-dayakaya namah 
Aum ksapa-karaya namah 
Aum ksina-papaya namah 
Aum ksaya-vriddhi-samanvitaya namah 
Aum jaivatrikaya namah 
Aum shucaye namah 
Aum shubhraya namah 
Aum jayine namah 
Aum jaya-phala-pradaya namah 
Aum sudha-mayaya namah 
Aum sura-svamine namah 
Aum bhaktanam-ishtha-dayakaya namah 
Aum bukti-daya namah 
Aum mukti-daya namah 
Aum bhadraya namah 
Aum bhakta-daridhya bhanjanaya namah 
Aum sama-gana-priyaya namah 
Aum sarva-raksakaya namah 
Aum sagarodbhavaya namah 
Aum bhayanta-krite namah 
Aum bhakti-gamyaya namah 
Aum bhava-bandha-vimocakaya namah 
Aum jagat-prakasa-kiranaya namah 
Aum jagad-ananda-kiranaya namah 
Aum nissapatnaya namah 
Aum niraharaya namah 
Aum nirvikaraya namah 
Aum niramayaya namah 
Aum bhu-cchaya-cchaditaya namah 
Aum bhavyaya namah 
Aum bhuvana-prati-palakaya namah 
Aum sakalarti-haraya namah 
Aum saumya-janakaya namah 
Aum sadhu-vanditaya namah 
Aum sarvagama-jnaya namah 
Aum sarva-jnaya namah 
Aum sanakadi-muni-stutaya namah 
Aum sita-chatra-dhvajopetaya namah 
Aum sitangaya namah 
Aum sita-bhusanaya namah 
Aum sveta-malyambara-dharaya namah 
Aum sveta-gandhanulepanaya namah 
Aum dasasva-ratha-samrudhaya namah 
Aum danda-pananye namah 
Aum dhanur-dharaya namah 
Aum kunda-pusyojjvalakaraya namah 
Aum nayanabja-samudbhavaya namah 
Aum atreya-gotra-jaya namah 
Aum atyanta-vinayaya namah 
Aum priya-dayakaya namah 
Aum karuna-rasa-sampurnaya namah 
Aum karkata-prabhave namah 
Aum avyayaya namah 
Aum catur-ashrasanarudhaya namah 
Aum caturaya namah 
Aum divya-vahanaya namah 
Aum vivasvan mandalajneya-vasaya namah 
Aum vasu-samrddhi-daya namah 
Aum mahesvara-priyaya namah 
Aum dantaya namah 
Aum meru-gotra-pradaksinaya namah 
Aum graha-mandala-madhyasthaya namah 
Aum grasitarkaya namah 
Aum grahadhipaya namah 
Aum dvija-rajaya namah 
Aum dyuti-lakaya namah 
Aum dvibhujaya namah 
Aum dvija-pujitaya namah 
Aum audumbara-nagavasaya namah 
Aum udaraya namah 
Aum rohini-pataye namah 
Aum nityodayaya namah 
Aum muni-stutyaya namah 
Aum nityananda-phala-pradaya namah 
Aum sakalahladana-karaya namah

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP