Ketu-astottara-shata-nama-valiKetu-astottara-shata-nama-vali (108 names of Ketu) :

Aum sthulashirase' namah  
Aum shirAumantraya namah  
Aum dhvajakrtaye' namah  
Aum nava-graha-yutaya namah  
Aum simhika-asuri-garbha-sambhavaya maha-bhitikaraya namah  
Aum chitravarnaya namah  
Aum sri-pingalaksakaya namah  
Aum phulladhumasakashaya namah  
Aum tishnadamshtaya namah  
Aum mahodaraya namah  
Aum rakta-netraya namah  
Aum citra-karine namah  
Aum tivrakopaya namah  
Aum maha-suraya namah  
Aum krura-kanthaya namah  
Aum kradha-nidhaye' namah  
Aum chaya-graha-vishoshakaya namah  
Aum antya-grahaya namah  
Aum maha-shirshaya namah  
Aum surya-araye' namah  
Aum pushpavad-grahine' namah  
Aum varahastaya namah  
Aum gadapanaye' namah  
Aum citra-vastra-dharaya namah  
Aum citra-dhvaja-patakaya namah  
Aum ghoraya namah  
Aum citra-rathaya namah  
Aum shikhine' namah  
Aum kullutthabhaksakaya namah
Aum vaidurya-bharanaya namah  
Aum utpatajanakaya namah  
Aum shukra-mitraya namah  
Aum mandasakhaya namah  
Aum gada-dharaya namah  
Aum naka-pataye' namah  
Aum antar-vedishvaraya namah  
Aum jaimini-gotra-jaya namah  
Aum citragupta-atmane' namah  
Aum dakshina-mukhaya namah  
Aum mukunda-varapatraya namah  
Aum maha-asura-kulod-bhavaya namah  
Aum ghana-varnaya namah  
Aum lamba-devaya namah  
Aum mrityu-putraya namah  
Aum utpata-rupa-dharine' namah  
Aum adrishyaya namah  
Aum kala-agni-sannibhaya namah  
Aum nripidaya namah  
Aum griha-karine' namah  
Aum sarvopadravavarakaya namah  
Aum citra-prasutaya namah  
Aum analaya namah  
Aum sarva-vyadhi-vinashakaya namah  
Aum apasavyapracarine' namah  
Aum navame' papadayakaya namah  
Aum pancame' shokadaya namah
Aum uparagakhe'cagaya namah  
Aum ati-purushakarmane namah
Aum turiye sukhapradaya namah
Aum tritiye vairadaya namah  
Aum papa-grahaya namah  
Aum sphatakakarakaya namah  
Aum prana-nathaya namah  
Aum pancame shrimakarakaya namah  
Aum dvitiye' asphutavamdatre namah  
Aum vishakulitavaktakaya namah  
Aum kamarupine' namah  
Aum simha-dantaya namah  
Aum kushedhma-priyaya namah  
Aum caturthe' matrinashaya namah  
Aum navame pitrenashakaya namah  
Aum antye vairapradaya namah  
Aum sutanandam-nidhanakaya namah  
Aum sarpakshijataya namah  
Aum anangaya namah  
Aum karmarashyudbhavaya namah  
Aum upante kirtidaya namah  
Aum saptame'kalahapradaya namah  
Aum ashtame' vyadhikartre' namah  
Aum dhane' bahu-sukha-pradaya namah  
Aum janane rogadaya namah  
Aum urdhvamurdhajaya namah  
Aum grahanayakaya namah  
Aum papadyashtaye namah  
Aum khecaraya namah  
Aum shambhavaya namah  
Aum asheshapujitaya namah  
Aum shashvataya namah  
Aum nataya namah  
Aum shubhashubha-phala-pradaya namah  
Aum dhumraya namah  
Aum sudhapayine' namah  
Aum ajitaya namah  
Aum bhakta-vatsalaya namah  
Aum simha-asanaya namah  
Aum ketu-murtaye' namah  
Aum ravindudyutinashakaya namah  
Aum amaraya namah  
Aum pidakaya namah  
Aum amartya namah  
Aum vishnu-drishtaya namah  
Aum asureshvaraya namah  
Aum bhakta-rakshaya namah  
Aum vaicitryakapatasyandanaya namah  
Aum vicitraphaladayine namah  Aum bhakta-bhishta-phala-pradaya namah

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP