Sree Lalitha Sahasranama Stotram

Sree Lalitha Sahasranama Stotram
Om Iem Hrim Shreem Srematrenamah


Sree Lalitha Sahasranama Stotram :

Asyashrilalita sahasranama stotra mahamantrasya, vashinyadi vagdevata rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah.

|| DHYANAM ||

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat
Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham
Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim
Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam dhyayetparamanbikam


 Arunam karuna tarangitakshim
Dhruta pashankusha pushpa banachapam
Animadibhi ravrutam mayukhair
ahamityeva vibhavaye, bhavanim


Dhyayet padmasanasdham vikasita
Vadanam padmapatrayatakshim
Hemabham pitavastram karakalita
Lasadhema padmam varangim
 

Sarvalankarayuktam satata mabhayadam
Bhaktanamram bhavanim
Shree vidyam shanta murtim sakala suranutam
Sarvasanpatpradatrim
 

Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam
Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham
Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram
Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam
 

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1


Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala - 2
 

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
Nijaruna prabha-pura maja-bhramhanda mandala – 3
 

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
Kuruvinda mani shrenee kanat kotira mandita - 4
 

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5
 

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana - 6
 

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhushitha – 7
 

Kadanba manjari klupta karna-purna mano-hara
Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala - 8
 

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9
 

Shudha vidyan-kurakara dvijapankti dvayojvala
Karpura-vitikamoda samakarsha digantara - 10
 

Nijasanlapa madhurya vinir-bhastita-kachapi
Mandasmita prabhapura majat-kamesha manasa - 11
 

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
Kamesha badda mangalya sutra-shobhita kandhara - 12
 

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita - 13
 

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
Nabhya-lavala romali lata phala kuchadvaei - 14
 

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya - 15
 

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvat-katitati
Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita - 16
 

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
Manikya makuta kara janudvaya virajita - 17
 

Endra-gopa parikshipta smara-tunabha janghika
Guda-gulpha kurma prushta-jaeishnu prapadanvita - 18
 

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
Padadvaya prabhajala parakruta saroruha - 19
 

Shinjanamani mangira mandita shre-padanbuja
Marali manda-gamana maha-lavanya shevadhih - 20
 

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhina-vallabha - 21
 

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita - 22
 

Maha-padmatavi sansdha kadanba vanavasinee
Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee - 23
 

Devarshigana sanghata stuya-manatma-vaibhava
Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita - 24
 

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
Asva-rudadhishtitasva koti bhiravruta - 25
 

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita - 26
 

Kiri-chakra radha-rudha danda-nadha puraskruta
Jvala malini kakshipta mahni prakara madhyaga - 27
 

Bhanda sainya vadho dyukta shakti vikrama harshita
Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka - 28
 

Bhanda-putra vadho-dyukta balavikrama nandita
Mantrinyanba virachita vishanga vadhatoshita - 29
 

Vishukra pranaharana varahi virya nandita
Kameshvara mukhaloka kalpita shree ganeshvara - 30
 

Maha-ganesha nirbhinna vighna-yantra praharshita
Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini - 31
 

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
Maha pashu-patastragni nirdagdha surasainika - 32
 

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
Bramhopendra mahendradi deva sansdhuta vaibhava - 33
 

Haranetragni sandagda-kama sanjiva naoshadhih
Shreemad vagbhava kutaika svarupa mukha pankaja - 34
 

Kantadhah-kati paryanta Madhya kuta svarupinee
Shakti-kutaika tapanna katyadho-bhaga dharinee - 35
 

Mulamantrat-mika mulakutatraya kalebara
Kula mrutaika rasika kula sanketa paline - 36
 

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
Akula samayantasdha samayachara tatpara - 37
 

Mula dharaika nilaya bramha grandhi vibhedini
Manipuranta rudita Vishnu grandhi vibhedine - 38
 

Aagyna-chakranta ralasdha rudra-grandhi vibhedini
Sahasra ranbujaruda sudha sarabhivarshinee - 39
 

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi - 40
 

Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarika
Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagya daeini - 41
 

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
Shanbhavi sharada radhya sharvani sharmadaeini - 42
 

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
Shatodari shantimati niradhara niranjana - 43
 

Nirlepa nirmala nitya nirakara nirakula
Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava - 44
 

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara - 45
 

Nishkarana nishkalanka niru padhir nirishvara
Niraga ragamadhani nirmada madanashini - 46
 

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
Nirmama mamata-hantri nishpapa papanashini - 47
 

Nishkrodha krodha shamani nirlobha lobhanashini
Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini - 48
 

Nirvikalpa nirabadha nirbheda bhedanashini
Nirnasha mrutyu madhani nishkriya nishparigraha - 49
 

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada - 50
 

Dushta-dura dura chara shamani doshavarjita
Sarvagyna Sandra karuna samanadhika varjita - 51
 

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
Sarveshvari sarvamaei sarva mantra svarupini - 52
 

Sarva-yantratmika sarva tantrarupa manonmani
Mahishvari mahadevi mahalakshmi rmrudapriya - 53
 

Maharupa mahapujya mahapataka nashini
Mahamaya magasatva mahashaktir maharatih - 54
 

Mahabhoga mahaishvarya maha virya mahabala
Maha-bhudir mahasirdhir maha yogeshvareshvari - 55
 

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita - 56
 

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
Mahakamesha mahishi maha Tripura sundari - 57
 

Chatu shashtyupacharadya chatushashti kalamaei
Maha chatushashtikoti yogini ganasevita - 58
 

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
Charu rupa-charuhasa charuchandra kaladhara - 59
 

Charachara jagannadha chakraraja niketana
Parvati padmanayana padmarga samaprabha - 60


Sree Lalitha Sahasranama Stotram Video Part - IPancha preta sanasina pancha bramha svarupini
Chinmaei paramananda vigynana Ghana rupini - 61
 

Dhyana dhyatru dhyeyarupa dharma dharma vivarjita
Vishva rupa jagarini svapanti taija satmika - 62
 

Supta pragynatmika turya sarva vasdha vivarjita
Prushti kartri bramharupa goptri govinda rupini - 63
 

Sanharini rudra rupa tirodhanakar ishvari
Sada shivanu grahada panchakrutya parayana - 64
 

Bhanu mandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
Padmasana bhagavati padmanabha sahodari - 65
 

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
Sahasra shirsha vadana sahasr akshi sahasrapat - 66
 

Aabramha kitajanani varnashrama vidhaeini
Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada - 67
 

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika
Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika - 68
 

Purushardha prada purna bhogini bhuvaneshvari
Ambika nadi nidhana paribramhendra sevita - 69
 

Narayani nadarupa namarupa vivarjita
Hrinkari hrimati hrudya heyo padeya varjita - 70
 

Raja rajarchita ragyni ramya rajiva lochana
Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala - 71
 

Rama rakendu vadana ratirupa ratipriya
Rakshakari rakshasaghni rama ramana lanpata - 72
 

Kamya kama kalarupa kadanba kusumapriya
Kalyani jagatikanda karunara sasagara - 73
 

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
Varada vamanayana varuni madavihvala - 74
 

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini
Vidhatri vedajanani vishnu maya vilasini - 75
 

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetra kshetragyna palini
Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita 76
 

Vijaya vimala vandya mandaru jana vatsala
Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini - 77
 

Bhakti matkalpalatika pashupasha vimochani
Sanhruta shesha pashanda sadachara pravartika - 78
 

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
Taruni tapa saradhya tanu madhya tamo-paha - 79
 

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
Svatma nandalavibhuta bramha dyananda santatih - 80
 

Para pratyak chitirupa pashyanti paradevata
Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika - 81
 

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita - 82
 

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini
Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata - 83
 

Sadyah prasadini vishva sakshini sakshi varjita
Shadanga devata yukta shadgunya paripurita - 84
 

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini - 85
 

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
Mula prakruti ravyakta vyakta vyakta svarupini - 86
 

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
Maha kameshanayana kumudahlada kaomudi - 87
 

Bhakta hardha tamobheda bhanumad banu santatih
Shivaduti shivaradhya shivamurti shivankari - 88
 

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
Aprameya svaprakasha manovachama gochara - 89
 

Chichakti shchetana rupa jadashakti jadatmika
Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita - 90
 

Tatvasana tatvamaei pancha koshantarah sdhita
Nisima mahima nitya-yaovana madashalini - 91
 

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya - 92
 

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
Kula kundalaya kaolamarga tatpara sevita - 93
 

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
Shanti spastimati mantir-nandini vignanashini - 94
 

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
Malini hansini mata malayachala vasini - 95
 

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
Kalakanti kantimati kshobhini sukshma-rupini - 96
 

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini - 97
 

Vishudi-chakra nilaya raktavarna trilochana
Khatvangadi praharana vadanaika samanvita - 98
 

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari - 99
 

Anahatabja-nilaya shyamabha vadanadvaya
Danshtro jvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita - 100
 

Kala ratryadi-shaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
Maha virendra varada rakinyanba svarupini - 101
 

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
Vajradi kayudhopeta dayaryadi bhiravruta - 102
 

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini - 103
 

Svadhishtanan bujagata chaturvaktra manohara
Shula dyayudha sanpanna pitavarna tigarvita - 104
 

Medho nishta maduprita bandinyadi samanvita
Dadyanna sakta hrudaya kakini rupadharini - 105
 

Muladharanbujarudha pancha vaktrasdhi sanpdhita
Ankushadi praharana varadadi nishevita - 106
 

Mudgaodana saktachitta sakinyanba svarupini
Aagyna chakrabja nilaya shukla varna shadanana - 107
 

Majasansdha hansavati mukhya shakti samanvita
Haridranai karasika hakinirupa dharini - 108
 

Sahasradala padmasdha sarva varnopa shobhita
Sarva yudhadhara shukla sansdhita sarvatomukhi - 109
 

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini
Svaha svadha mati rmedha shrutih smrutiran uttama - 110
 

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
Pulomajarchita bandha mochani bandhu ralaka - 111
 

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini - 112
 

Agraganya chintya rupa kalikalmasha nashini
Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita - 113
 

Tanbula puritamukhi dadimikusuma prabha
Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini - 114
 

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
Maityradi vasanalabhya maha pralayasakshini - 115
 

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
Madhvi panalasa matta matruka varna rupini - 116
 

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
Mahaniya dayamurti rmahasamrajya shalini - 117
 

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
Shree shodashakshari vidya trikuta kamakotika - 118
 

Katakshakinkari bhuta kamala kotisevita
Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha - 119
 

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
Dakshayani daityahantri daksha yagyna vinashini - 120
 

Darandolita dirghakshi daraha sojvalan mukhi
Gurumurtir gunanidhi rgamata guhajanmabhuh - 121
 

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
Pratipanmukhya rakanta tidhi mandala pujita - 122
 

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
Sachamara ramavani savyadakshini sevita - 123
 

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
Anekakoti bramhanda janani divya vigraha - 124
 

Klinkari kevala guhya kaivalya padadaeini
Tripura trijagadvandya trimurti strida sheshvari - 125


Sree Lalitha Sahasranama Stotram Video Part - II


   
Tryakshari divya gandhadya sindura tilakanchita
Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita -126
 

Vishva garbha svarna garbha varada vagadhishvari
Dhyana gamya parichedya gynanada gynanavigraha - 127
 

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
Lopa mudrarchita lila klupta bramhanda mandala - 128
 

Adrushya drushyarahita vigynatri vedyavarjita
Yogini yogada yogya yogananda yugandhara - 129
 

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini
Sarvadhara supratishta sadasad rupa dharini - 130
 

Ashta murti rajajaitri lokayatra vidhaeini
Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita - 131
 

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya - 132
 

Bhasharupa bruhatsena Bhava bhava vivarjita
Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih - 133
 

Raja rajishvari rajyadaeini rajya vallabha
Rajat-krupa rajapita niveshita nija shrita - 134
 

Rajya lakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
Samrajya daeini satya sandha sagara mekhala - 135
 

Dikshita daitya shamani sarvaloka vashankari
Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini - 136
 

Deshakala parichinna sarvaga sarva mohini
Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini - 137
 

Sarvopadhi vinirmukta sadashiva pativrata
Sanprada yeshvari sadhvi guru mandala rupini - 138
 

Kulottirna bhagaradhya maya madhumati mahi
Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya - 139
 

Svatantra sarvatantreshi dakshana murtirupini
Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini - 140
 

Chitkala nandakalika premarupa priyankari
Namaparayana prita nandivida nateshvari - 141
 

Midhya jagadadhishtana muktida mukti rupini
Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita - 142
 

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
Daorbhagya tula vatula jara dhvanta ravi prabha - 143
 

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
Roga parvatadanbholi rmrutyu daru kutarika - 144
 

Mahishvari mahakali mahagrasa mahashana
Aparna chanidika chanda mundasura nishudini - 145

Ksharakshatmika sarva lokeshi vishadharini
Trivarga datri subhaga tryanbaka trigunatmika - 146
 

Svarga pavargada shudha japapushpa nibhakrutih
Ojovati dyutidhara yagyna rupa priyavrata - 147
 

Duraradhya duradhatsha patali kusuma priya
Mahati merunilaya mandara kusumapriya - 148
 

Viraradhya viradrupa viraja vishato mukhi
Pratyagrupa parakasha pranada prana rupini - 149
 

Martanda bairavaradhya mantrini nyasta rajyadhuh
Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara - 150
 

Satya gynanananda rupa samarsya parayana
Kapardini kalamala kamadhuk kamarupini - 151
 

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana - 152
 

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini - 153
 

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati - 154
 

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti - 155
 

Praneshvari pranadatri panchashat pritarupini
Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh - 156
 

Mukunda muktinilaya mulavigraha rupini
Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini - 157
 

Chandasara shastrasara mantrasara talodari
Udarakirti rudhama vaibhava varnarupini - 158
 

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
Sarvopanisha dudghushta shantyatita kalatmika - 159
 

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha - 160
 

Karya karana-nirmukta kamakeli tarangita
Kanat-kanaka-tatanka lila vigraha dharini - 161
 

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipra prasadini
Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha - 162
 

Traei trivarga nilaya trisdha tripuramalini
Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih - 163
 

Sansara pankanirmagna samudharana pandita
Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini - 164
 

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
Viprapriya viprarupa vishva bhramana karini - 165
 

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
Ayonir yoni nilaya kulasdha kularupini - 166
 

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
Vigynana kalana kalyavidagdha vhaindavasana - 167
 

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
Samagana priya saomya sadashiva kutunbini - 168
 

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
Svasdha svabhava madhura dhira dhira samarchita - 169
 

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
Sadodita sadatushta taruna ditya patala - 170
 

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
Kaulini kevala narghya kaivalya padadaeini - 171
 

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
Manasvini manavati maheshi mangalakrutih - 172
 

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
Pragalbha paramodara paramoda manomaei - 173
 

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
Panchayagyna priya panchapreta manchadhi shaeini - 174
 

Panchami panchabhuteshi pancha sankhyopacharini
Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhu mohini - 175
 

Dhara dharsuta dhanya dharmini dharma vardini
Lokatita gunatita sarvatita shamatmika - 176
 

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
Sumangali sukhakari suveshadya suvasini - 177
 

Suvasinyarchana prita shobhana shudha manasa
Bindu tarpana santushta purvaja tripuranbika - 178
 

 Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini - 179


Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini - 180
 

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika - 181
 

Aabalagopavidita sarvanul langhya shasana
Shrichakra rajanilaya shrimatripurasundari - 182
 

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh - 183
 
Sree Lalitha Sahasranama Stotram Video Part - IIISree Lalitha Sahasranama Stotram Samapurnam


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP