Brahma Gaytri Mantra

brahma

|| Brahma ||


VARIOUS GAYATRI MANTRAS OF BRAHMA


OM chaturmukhaya vidmahe
hansarudhaya dhimahi
tanno brahma prachodayath

...............................................................

OM vedatmane vidmahe
hiraNyagarbhaya dhimahi
tanno brahma prachodayath

...............................................................

OM chaturmukhaya vidmahe
kamandaludharaya dhimahi
tanno brahma prachodayath

...............................................................

OM parameshvaraya vidmahe
paramatattvaya dhimahi
tanno brahma prachodayath
...............................................................


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP