Shani Gayatri Matra

shani_sturn

|| Shani Dev ||


VARIOUS GAYATRI MANTRAS OF SHANI DEV


Om kakadhvajaya vidmahe
khadgahastaya dhimahi
tanno mandah prachodayath

...............................................................

OM Shanaishcharaya vidmahe
suryaputraya dhimahi
tanno mandah prachodayath

...............................................................


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP