Subramanya Pancharathnam

Subramanya
|| Subramanya ||

Shadananam, chandana lepithangam,
Mahorasam, divya mayoora vahanam,
Rudrasya soonum, sura loka nadam,
Brahmanya devam, saranam prapadye.,1

 Jajwalyamanam, sura brunda vandyam,
Kumaradhara thada mandirastham,
Kandarpa roopam, Kamaneeya gathram,
Brahmanya devam, saranam prapadye., 2

Dwishadbujam dwadasa divya nethram,
Trayee thanum soolamasim dadhanam,
Seshavatharam, kamaneeya roopam,
Brahmanya devam, saranam prapadye., 3
Surari gorahava shobhamanam,
Surothamam shakthi daram kumaram,
Sudhaara shakthyayudha shobhi hastham,
Brahmanya devam, saranam prapadye., 4

Ishtartha sidhi pradha meesa puthram,
Ishtannadham bhoosura kamadhenum,
Gangodbhavam sarva jananukoolam,
Brahmanya devam, saranam prapadye., 5

Ya slokamidham padatheeha bhakthya,
Brahmanya deva nivesitha manasa san,
Prapnothi bhogamakilam bhuvi yadyadishtam,
Anthe cha gachathi muda guha samyameva., 6

........................................................

You might also like :Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP