Sastha Pancha Rathnam

Ayyappan
|| Lord Ayyappan ||


Loka veeram, maha poojyam
sarva rakshakaram vibhum,
Parvathi hrudayanandam
Saasthaaram pranamamyaham., 1

Viprapoojyam viswa vandhyam,
Vishnu shambho priyam sutham,
Kshipra prasada niratham
Saasthaaram pranamamyaham., 2

Matha mathanga gamanam,
karunyamrutha pooritham,
Sarva vigna haram devam,
Saasthaaram pranamamyaham., 3

Asmath kuleshwaram devam,
asmath shathru vinasanam,
Asmath ishta pradhatharam,
Saasthaaram pranamamyaham., 4

Pandyesha vamsa thilakam,
kerale keli vigraham,
Aartha thranaparam devam,
Saasthaaram pranamamyaham., 5

Pancharathnaakhya methadhyo
nithyam shuddha padennara,
Thasya prasanno bhagwan
Saastha vasathi manase., 6

Bhoothanadha sadananda
sarva bhootha dayapara,
Raksha raksha maha baho,
sashthre thubhyam namo Nama., 7

Yasya dhanwantharir matha,
pitha rudhraabhishikthama,
Tham sashtharamaham
vande mahavaidyam dayanidhim., 8


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP