Indrakshi Stotram

Indrakshi Stotram


Arogyatha Matha Indrakshi Sthothram

Asya Indrakshi Sthothra Maha Mandrasya,
Sasi purandara rishi.
Anushtup Chanda.
Indrakshi Durga devatha,
Lakshmi Beejam.
Bhuvaneswari Sshakthi,
Bhavani Keelagam,
Mama Indrakshi prasad sidhyarthe Jape Viniyoga.

Indrakshyai angushtabhyam Nama
Mahalakshmyai tharjaneebhyam nama
Maheswaryai madhyamabhyam nama
Kathyayinyai kanishtikabhyam nama
Koumaryai kara thala kara prushtabhyam nama

Indrakshyai hrudayaya nama
Mahalashmyai Sirase swaha
Maheswaryai Shikhaya vashat
Ambujakshyai kavachaya hum
Kathyayinyai nethra thrayaya vaushat
Kaumaryai asthraya phat
Bhoorbhu vaswarom ithi Dig Bandha


Dhyanam

Nethraanam dasapi sathai Parivrutham,
Athyugra sarmaambharam,
Hemaabham mahathim
vilambhitha sikam,
Ammuktha kesanwitham,
Kanda manditha pada padma yugalam,
Nagendra kumbha sthaneem.
Indrakshim parichindayami,
Manasa kalbhoktha siddhi pradham.


Indarkshim dwibhujam devim peetha vasthra dwayanvitham,
Vama hasthe vajradaraam dakshane navara pradham.

Indrakshi noumi yuvathim nanalankara bhooshitham,
Prasanna vadanam poshaam aamsaro gava sevitham.


Indraana poorvada Padhu, Agneyaam thadeswari
Koumari Dakshine padhu, Nairruthyam pathu parvathi,
Varahi paschime pathu, Vayavye naarasimhyabhi,
Udeechyam kaala rathri, maam isanyam sarva sakthaa,
Bhirvayu oordhwam Sa, pathu padhwatho vaishnavi thada
Evam dasa dhiso raksheth sarvadha bhuvaneswari.Sthothram

Indrakshi naama saa devi daiathas samudhahrudha,
Gouri, Sakambhari devi durga naama neethi visrutha.

Nithyananda, nirahara, nishkalayai namosthude,
Kathyayani mahadevi chandrakanda mahathapa.


Savithri saa cha Gayathri Brahmani brhama Vadini,
Narayani, Bhadra Kali, Rudrani, Krisha Pingala


Agni Jwala Roura Mukhi Kaala Rathri, Thapaswini,
Meghaswana Sahasraksi, Vikaarangi, jadodhari


Mahodari Mukthakesi, gora roopa, Mahabala,
Ajithabhadradhananda, roga harthreem shiva priya.


Bhavani, paravathi, durga, haimavathi, ambika, Shiva,
Shiva bhavani rudrani sankaradha sareerini.

Iravatha Gajarooda Vajrahastha Varapradha, 
Tripadha basmapraharana trishira rakthalochana


Nithya sakalakalyani sarvaiswarya pradhayini,
Dakshayani Padmahastha Bharathi Sarva mangala


Durjati, vikati Gori, asthangi, narabhojini,
Bramari Kanchi Kamakshi Kwanan Manikhya noopuraa.

Shivaa shiva roopa Shiva shakthi parayani,
Mrutyunjayi mahamayi sarva roga nivarini.

Indri devi Sda kaalam Santhim Aasu karothu me

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP