Brahma krutha Rama sthuthi

Brahma krutha Rama sthuthi

Vande devam vishnumasesha sthithi hethum,
Thwam adhyathma jnanibhir anthar hrudhi bhavyam,
Heya heya dwandwa viheenam paramekam,
Sathamathram sarva hrudhistham drusi roopam. 1
Pranapanou nischaya budhya hrudhi rudhwa,
Chithwaa sarvam samsaya bandham vishayoughan,
Pasyantheesam yam gatha moha yathayastham,
Vade ramam rathna kireetam ravi bhasam. 2

Mayatheetham madhavamadhyam jagadhadheem,
Manatheetham moha vinasam muni vandhyam,
Yogi dhyeyam yoga vidhanmam pari poornam,
Vande ramam ranchitha lokam ramaneeyam. 3
Bhava bhva prathyaya heenam bhava mukhyai,
Bhoga sakthair architha padambhuja yugmam,
Nithyam shudham budha manantham pranavakhyam,
Vande Ramam veeramaseshasura dhavam. 4

Thwam may nadho madhitha karyakhila kari,
Manatheetho madhava roopokhila dhari,
Bhakthya gamyo bhavitha roopo bhava hari,
Yogabhyasair bhavitha chetha sahakari. 5
Thwam aadhyantham lokathatheenaam parameesam,
Lokaanam no loukika mayair adhi gamyam,
Bhakthi sradha bhava samthair bhajaneeyam,
Vande Ramam Sundara mindee vara neelam. 6

Ko vaa jnathum thwamathimanam gathamanam,
Manasaktho madhava shaktho muni manyam,
Vrundaranye vandaka vrundaravindam,
Vande Ramam bhava mukha vandhyam sukha kandam. 7
Nana shastrair Veda kadambai prathi padhyam,
Nithyanandam nirvishaya jnana manaadhim,
Sath sevartham manusha bhavam prathi pannam,
Vande Ramam marakatha varnam Madhuresam. 8

Sradha yuktho ya padatheem sthavamaadhyam,
Brahaamam , brahma jnana vidhanam bhuvi marthya,
Ramam shyamam , kamidha kama pradha meesam,
Dhyathwa dhyathaa pathaka jaalai vigatha syath. 9
Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP