Haryashtakam

Haryashtakam


Harir harathi dushta chithair api smrutha,
Anichayapi samsprushto dahathyevahi pavaka., 1


Sa ganga sa Gaya Sethu sa Kasi sa cha pushkaram,
Jihwagre varthathe yasya hari rithyakshara dwayam., 2


Pruthwyam yani theerthani punya nyayathanani cha,
Prapthani thani yenoktham hari rithyakshara dwayam., 3


Rigvedhapi Yajurveda Sama vedhopyadharvana,
Adheenasthana yenoktham hari rithyakshara dwayam., 4


Asva medhai maha yagnair vajapeya sathair api,
Ishtam syathena yenoktham hari rithyakshara dwayam., 5

Varanasyam Kurukshethre Naimisarnya eva cha,
Sathkrutham thena yenoktham, hari rithyakshara dwayam., 6

Badha pari karasthena mokshaya gamanam prathi,
Sakrudhacharitham yena, hari rithyakshara dwayam., 7

Gavam koti sahasrani, hema kanya sathani cha,
Dathani thena yenoktham, hari rithyakshara dwayam., 8


Prana prayena padheyam, samsara vyadhi nasanam,
Dukhathyantha parithranam, hari rithyakshara dwayam., 9

Saptha koti maha manthras chitha vibhrama karaka,
Eka eka paro manthro, hari rithyakshara dwayam., 10

Haryashtakamidham punyam, prathar uthaya ya padeth,
Koti janma krutha papath sa muktho bhavathi druvam., 11


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP