Kaivalyashtakam

Kaivalyashtakam

Madhuram Madhurebhyopi,
Mangalebhyopi Mangalam,
Pavanam pavenebhoyobi,
Harair nama Kevalam.,1

Aabrhamasthambha paryantham,
Sarva maaya mayam Jagath,
Sathyam sathyam puna sathyam,
Harair nama Kevalam., 2
Sa guru sa pitha chapi,
Sa matha bandhavopi sa,
Shikshayecheth sada smathu,
Harair nama Kevalam., 3

Niswase na hi viswasa,
Kadha rudho bhavishyathi,
Keerthaneeyamatho balyayaddhare,
Harair nama Kevalam., 4

Hari sada vasethathra,
Yathra bhagwatha jana,
Gayanthi bhakthi bhavena,
Harair nama Kevalam., 5

Aho dukham maha dukham,
Dukhath duka tharam yatha,
Kachartha vismrutham rathnam,
Harair nama Kevalam., 6

Dheeyathaam dheyathaam karno,
Neeyathaam neeyathaam vacha,
Geeyatham geeyathaam nithyam,
Harair nama Kevalam., 7

Thruneekruthya jagat sarva,
Rajathe sakalopari,
Chidananda mayam,
Harair nama Kevalam., 8


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP