Narasimha Sthuthi by Shani Dev

Narasimha Sthuthi by Shani Dev

1.Sulabho bhakthi yukthanam , dur daso dushta chethasam,
Ananya gatkanaam cha Prabhu baktha vathsala,
Sanischara thathra nrisimha deva chakra mala chitha vruthi,
Pranamyam sashtangam asesha loka kireeta nirajitha pada padmam.


Sri Shanir Uvacha

2.Yad pada pankaja raja paramadharena,
Samsevitham sakala kalamsa rasi nasam,
Kalyana karakam asesha nijanu gunam,
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam.


3.Sarvathra chanchalathaya sthithyaspi lakshmyah,
Brahmadi vandhya padaya stiryanya sevi,
Padaravinda yugalam paramadharena,
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam.

4.Yad rupam agama shirah pathipadhya Madhya,
Adhyathmikadhi parithapa haram vichinthyam,
Yogeeswarair apthagakila dosha sangai,
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam.

5.Prahladha bhaktha vachasa harir avirasa,
Sthambhe Hiranyakasipum ya udarbhava,
Urayau nidhaya udharam nakharai dadhara,
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam.

6.Yo naija bhaktham analambudhi bhudhar ugra,
Sringa prapatha visha dhamthi sarisupebhya,
Sarvathmaka parama karuniko raraksha,
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam.

7.Yan nirvikara para roopa vichinthanena,
Yogeeswara vishaya sagara veetha raga,
Vishnranthim apura vunasa vathim parakhyaam,
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam.

8.Yad roopam ugra parimardhana bhaya shaali,
Sanchinthanena sakalagha vinasa kari,
Bhootha jwara graham samudbhava bheethi nasam,
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam.

9,Yasyo thamam yasha uma pathim Padma janma,
Shankaradhi daivatha sabhasu samastha geetham,
Shaktaiva sravasa mala prasamaika daksham,
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam.

10.Yevam sruthwa sthuthir deva ,
Saninaam kalpitham Hari,
Uvacha brhama vrundastha ,
Sanim tham Bhktha vathsala.


Sri Narasimha Uvacha

11. Prasannoham sane Thubhyam,
Varam varaya shobhanam,
Yam vanchasi thameva thwam,
Sarva loka hithavaham

Sri shanir Uvacha

12.Nrusimha thwam mayi kripaam,
Kuru deva dayanidhe,
Mad vasras thava preethi,
Kara syath devatha pathe

13.Math kritham thvat param stotram,
Shrunvanthi cha patanthi cha,
Sarvaan kamaan prayetas,
Thesham thwam loka bhavana.

SriNrusimha Uvacha

14.Thathaivasthu shane aham vai,
Raksho bhuvana samsthitha,
Bhaktha kaaman poorayishye ,
Thwam mamaika vacha srunu,
Thwat kritham math param stotram,
Ya pdaeth srunu vacha yah,
Dwadasa ashama janmasthaad,
Bhayam nasthu thasya vai

15.Sani naraharim devam,
Thathethi prathyuvacha,
Thatha parama santhushto ,
Jayethi munayo vadan.

Sri Krishna Uvacha

Itham sanaicharasyatha nrusimha deva,
Samvadam yethat sthavanam manava,
Srunyothi ya shravanyathe cha bhakthya,
Sarva abeeshtani cha vindathe dhruvam.

Ithi Sri Bhavishyothara purane 
raksho bhuvana mahatmye,
Sri Sanaischara kritha 
Sri Nrusimha Sthuthi sampoornam.


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

2 comments:

vijayaraghavan p said...

can you pls help us to know the location and details of narasimha temple worshipped by shani bhagawan as refered here.

Mahesh said...

nice mantra! can you also provide mahalakshmi stotram which will be chanted in favour of Goddess Lakshmi during the festival of Diwali...

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP