Ramachandrashtakam


Ramachandrashtakam


Sugreeva mithram, paramam Pavithram,
Sita kalathram, nava megha gathram,
Karunya pathram, sathapathra nethram,
Sriramachandram sathatham namami., 1

Samsara saram, nigama pracharam,
Dharmavatharam, hrudha bhoomi bharam,
Sada nirvikaram, sukha sindu saram,
Sriramachandram sathatham namami., 2
Lakshmi vilasam, jagatho nivasam,
Bhoodeva vasam, saradindu hasam,
Lanka vinasam, buhuvana prakasam,
Sriramachandram sathatham namami., 3

Mandhara maalam vachane rasalam,
Gunair visalam, hrutha saptha jalam,
Kravyadha kalam, suraloka palam,
Sriramachandram sathatham namami., 4

Vedantha gnanam, sakale samanam,
Hrudhari manam, drutha sapradanam,
Gajendra yanam, vikalavasanam,
Sriramachandram sathatham namami., 5

Syamabhi ramam nayanabhiramam,
Gunabhiramam, vachasabhiramam,
Viswa pranamam, krutha bhaktha kamam,
Sriramachandram sathatham namami., 6
Leela sareeram rana ranga dheeram,
Viswaika veeram, raghu vamsa haram,
Gambheera nadaham, jitha sarva vaadam,
Sriramachandram sathatham namami., 7

Khaledhi bheetham, sujana vineetham,
Samopageetham, swakule pradeeptham,
Tharabra geetham, vachanath atheetham,
Sriramachandram sathatham namami., 8


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP