Sri Venkatesa Stotram

Sri Venkatesa Stotram

Kamala kucha choochuka kumkumatho,
Niyatharuni thaathula neela thano,
Kamalayatha lochana loka pathe,
Vijayee bhava venkata shaila pathe., 1


Sa chaturmukha shanmukha panchamukha,
Pramukhakhila daivatha mouli mane,
Saranagatha vathsala sara nidhe,
Paripalaya maam vrusha shaila pathe., 2


Athivelathaya thava durvishahai,
Anuvela kruthai , aparadha sathai,
Bharitham thwaritham vrusha shaila pathe,
Parayaa krupayaa pari pahi hare., 3

Adhi venkata shailamudharamathe,
Janathabhi mathaadhika dhana rathaath,
Para devathaya gathi thaan nigamai,
Kamala dayithaan param kalaye., 4Kalavenuravasa gopavadhoo,
Sathakodi vruthaath,smarakodi samath,
Prathi vallavikabhimadath sukhadath,
Vasudeva suthaan na param kallaye., 5


Abhirama gunakara dasarathe,
Jagadeka dhanurdhara dheeramathe,
Raghu nayaka rama, Ramesa Vibho,
Varadho bhava , deva dayajaladhe., 6


Avaneethanaya kamaneeya karam,
Rajanikara charu mukhambhuruham,
Rajanichara raja thamo mihiram,
Mahaneeyam aham raghrama maye., 7


Sumukham suhrudham sulabham sukhadham,
Savanujam cha sukhayam amogha saram,
Apahaya raghudwaham anyam aham,
Na kathanchana kanchana jaathu bhaje., 8


Vina Venkatesam na natho na natha,
Sada venkatesam smarami , smarami,
Hare Venkatesa , praseedha praseedha,
Priyam Venkatesa , prayacha prayacha., 9


Aham dhooradasthe padambhoja yugma,
Pranamechaya agathya sevam karomi,
Sakruth sevaya nithya seva balam thwam,
Prayacha praycha prabho Venkatesa., 10


Agnaninam maya doshan,
Aseshan vihithan hare,
Kshamasva thwam, kshamasva thwam,
Sesha shail shika mane., 11

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP