Vasudeva Sutham (Krishnashtakam)

Vasudeva Sutham (Krishnashtakam)


Vasudeva sutham devam,
Kamsa Chanura Mardhanam,
Devaki paramaanandham,
Krishnam vande Jagat Gurum., 1

Athasee pushpa sangasam,
Hara noopura shobhitham,
Rathna kankana keyuram,
Krishnam vande Jagat Gurum., 2
Kutilalaka samyuktham,
Poorna chandra nibhananam,
Vilasad kundala dharam,
Krishnam vande Jagat Gurum., 3

Mandhaara gandha samyuktham,
Charu hasam, Chathur bhujam,
Barhi pinnchava choodangam,
Krishnam vande Jagat Gurum., 4

Uthphulla pathra padamaksham,
Neelaji mudha sannibham,
Yadavaanaam siro rathnam,
Krishnam vande Jagat Gurum., 5

Rukmani keli samyuktham,
Peetambara sushobhitham,
Avaptha thulasi gandham,
Krishnam vande Jagat Gurum., 6

Gopeenaam Kucha dwanda,
Kunkumankitha vakshasam,
Sri niketham, maheshvasam,
Krishnam vande Jagat Gurum., 7

Sri Vathsankam mahoraskam,
Vana maala virajitham,
Sankha chakra dharam devam,
Krishnam vande Jagat Gurum., 8

Krishnashtakam mitham punyam,
Prathar uthaya ya padteth,
Kodi janma krutham papam,
Sathyameva vinasyathi., 9


 Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP