Vishnu Panjara stotram ( Vishnu )

 Vishnu Panjara stotram

Sri Ganesaya nama , Asya sri Vishnu panchara stotrasya Narada rishi, anushtup chanda, Sri Vishnu pramathma devatha, aham bheejam, soham sakthi, Om kreem keelakam, mama sarva deha rakshanartham jape viniyoga.


Mukhe Sri Vishnu Pramathma devathayai nama
Hrudaye aham bheejam, guhye soham Shakthi
Padayo Om sreem keelakam
Padagre Om hraam hreem hroom hraim hrom , 
hroum hraa ithi manthra,


Om Hraam Angushtabhyam nama
Om Hreem tharjaneebhyam nama
Om Hroom madhyamabhyam nama
Om Hrai Anamikabhyam nama
Om Hroum kanishtikanhyam nama
Om Hraa karathala kara prushtabhyam nama


Adha Hrudhyaadhi nyasa


Om Hraam hrudayayai nama
Om Hreem sirase swaha
Oh hroom shikayai vashat
Om hraim Kavachaya hoom
Om Hroum nethra thrayaya voushat
Om Hrah asthraya phat

Aham Bheejja pranayamam Manthra thrayena kuryath

Ithi Anga nyasa

Adha Dhyana

Paaram parasmath prakrathera nadhi 
mekham nivishtam bahudhaa guhaayaam,
Sarvalayam sarva characharastham 
namami Vishnu jagadheka nadham. 1

Vishnu pancharakam divyam 
sarva dukha nivaranam,
Ugra thejo maha veeryam 
sarva shathru nikrunthanam. 2

Tripuram daha manasya
harasya brahmanoditham ,
Thadaham sampravakshyami 
Athma rakshakaram nrunaam. 3

Padou rakshathu Govindo, 
jange chaiva trivikrama,
Ooru may Kesava pathu, 
katin chaiva Janardhana. 4

Nabhinchavachyutha pathu 
guhyam chaiva thu Vamana,
Udharam Padma nabhascha 
prushtam chaiva thu Madhava. 5

Vama parswam sthathadha vishnur, 
dakshinam Madhu soodhana,
Baahu vai vasudevascha hrudhi
Dhamodhara sthadhaa. 6

Kandam rakshtathu Varaha, 
Krisnascha mukha mandalam,
Madhava karna mole thu 
Hrishikesascha nasikaam. 7

Nethre Narayano Raksheth,
lalatam Garudadwaja,
Kapalou Kesavo Rakshedh 
Vaikunta sarvathodhisam. 8

Sri vathasangascha sarvesham
anganaam rakshako bhaveth,
Poorvasyaam pundarikaksha 
aagneyaam Sridhara sthadha. 9

Dakshine Narasimhascha 
Nairyathyaam Madhavo aavathu,
Purushothamo may varunyam , 
Vayayancha Janardhana. 10

Gadhadarasthu koubheryaam ,
eesanyaam pathu Kesava,
Akase cha gadhaa pathu ,
Patale cha sudarshanam. 11

Jale rakshathu Varaha , 
Sthale rakshthu Vamana,
Adavyaam Narasimhaschs , 
Sarvadha pathu Kesava 12

Divaa rakshathu maam Suryo, 
Rathrou rakshathu chandrama,
Pandhaanaam durgaam 
rakshesth sarvameva Janardhana. 13

Jale Vishnu , Sthale Vishnu , 
Vishnu parvatha masthake,
Jwalamala kule Vishnu , 
sarvam Vishnu mayam Jagad. 14

Sannadha sarva gathreshu 
pravishto Vishnu Panjara,
Vishnu panjara vishtoham 
vicharaami mahee thale. 15

Raja dware apadhe ghore sangrame shathru sangate,
Nadheeshu varane chaiva chora vyagra bhayeshu cha,
Dakini pretha bhootheshu bhayam thasya na jayathe. 16

 Roga vighna hathaschaiva brahmahaa guru thalpagaa,
Sthree hanthaa Bala ghathi cha surappoo vrashalipathi,
Muchyathe sarva papaebhyo ya padennathra samasya. 17

Aputhro labhathe puthram , Dhanarthi labhathe dhanam,
Vidhyarthi labhathe Vidhyam , Mokshathi labhathe gathim. 18

Aapadho harathe nithyam , Vishnu sthothrartha sampada,
Yasthwidham padathe sthothram Vishnu panjaramuthamam,
Muchyathe sarva papebhyo , Vishnu lokam cha gachathi 19

Go sahasra phalam thasya vaja peya sathasya cha,
Aswamedha sahasrasya phalam prapnothi manava,
Sarva kamam labhed asya padennathra samsaya. 20


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP