Shani-astottara-shata-nama-vali


Shani-astottara-shata-nama-vali (108 names of Shani) :

Aum shanaescaraya namah
Aum shantaya namah
Aum sarvabhistapradayine namah
Aum sharanyaya namah
Aum vagenyaya namah
Aum sarveshaya namah
Aum saumyaya namah
Aum suramvandhaya namah
Aum suralokaviharine namah
Aum sukhasonapavishtaya namah
Aum sundaraya namah
Aum ghanaya namah
Aum ghanarupaya namah
Aum ghanabharanadharine namah
Aum ghanasaravilepaya namah
Aum khadyotaya namah
Aum mandaya namah
Aum mandaceshtaya namah
Aum maha-niyaguna-atmane namah
Aum martyapavanapadaya namah
Aum maheshaya namah
Aum dhayaputraya namah
Aum sharvaya namah
Aum shatatuniradharine namah
Aum carasthirasvabhavaya namah
Aum acamcalaya namah
Aum nilavarnaya namah
Aum nityaya namah
Aum nilanjana-nibhaya namah
Aum nilambara-vibhushaya namah
Aum nishcalaya namah
Aum vedyaya namah
Aum vidhi-rupaya namah
Aum virodha-dhara-bhumaye namah
Aum bhedaspadasvabhavaya namah
Aum vajradehaya namah
Aum vairagyadaya namah
Aum viraya namah
Aum vitarogabhayaya namah
Aum vipatparampareshaya namah
Aum vishva-vandyaya namah
Aum gridhnavahaya namah
Aum gudhaya namah
Aum kurmangaya namah
Aum kurupine namah
Aum kutsitaya namah
Aum gunadhyaya namah
Aum gocaraya namah
Aum avidhya-mula-nashaya namah
Aum vidhya-avidhya-svarupine namah
Aum ayushyakaranaya namah
Aum apaduddhartre namah
Aum vishnu-bhaktaya namah
Aum vishine namah
Aum vividhagamavedine namah
Aum vidhistutyaya namah
Aum vandhyaya namah
Aum virupa-akshaya namah
Aum varishthaya namah
Aum garishthaya namah
Aum vajram-kushagharaya namah
Aum varada bhayahastaya namah
Aum vamanaya namah
Aum jyeshthapatni-sametaya namah
Aum shreshthaya namah
Aum mitabhashine namah
Aum kashtaughanashakartre namah
Aum pushtidaya namah
Aum stutyaya namah
Aum stotra-gamyaya namah
Aum bhakti-vashyaya namah
Aum bhanave namah
Aum bhanuputraya namah
Aum bhavyaya namah
Aum pavanaya namah
Aum dhanur-mandala-samsthaya namah
Aum dhanadaya namah
Aum dhanushmate namah
Aum tanu-prakasha-dehaya namah
Aum tamasaya namah
Aum asheshajanavandyaya namah
Aum visheshaphaladayine namah
Aum vashikritajaneshaya namah
Aum viraya namah
Aum pashunam pataye namah
Aum khecaraya namah
Aum khageshaya namah
Aum ghana-nilambaraya namah
Aum kathinyamanasaya namah
Aum aryaganastutyaya namah
Aum nilacchatraya namah
Aum nityaya namah
Aum nirgunaya namah
Aum gunatmane namah
Aum niramayaya namah
Aum nandyaya namah
Aum vandaniyaya namah
Aum dhiraya namah
Aum divya-dehaya namah
Aum dinartiharanaya namah
Aum dainyanashakaraya namah
Aum aryajanaganyaya namah
Aum kruraya namah
Aum kruraceshtaya namah
Aum kama-krodha-karaya namah
Aum kalatraputrashatrutvakaranaya pariposhita-bhaktaya namah
Aum parabhitiharaya namah
Aum bhakta-sangha-manobhishta-phaladaya namah

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP