Sukra-astottara-shata-nama-vali


Sukra-astottara-shata-nama-vali (108 names of Sukra) :

Aum shukraya namah  
Aum shucaye' namah  
Aum shubha-gunaya namah  
Aum shubha-daya namah  
Aum shubha-laksanaya namah  
Aum shobhanaksaya namah  
Aum shubravahaya namah  
Aum shuddhasphadikabhasvaraya namah  
Aum dinartiharakaya namah  
Aum daitya-gurave' namah  
Aum deva-abhivanditaya namah  
Aum kavya-asaktaya namah  
Aum kama-palaya namah  
Aum kavaye' namah  
Aum kalyana-dayakaya namah  
Aum bhadra-murtaye' namah  
Aum bhadra-gunaya namah  
Aum bhargavaya namah  
Aum bhakta-palanaya namah  
Aum bhoga-daya namah  
Aum bhuvana-adhyaksaya namah  
Aum bhukti-mukti-phala-pradaya namah  
Aum caru-shilaya namah  
Aum caru-rupaya namah  
Aum caru-candra-nibhananaya namah  
Aum nidhaye' namah  
Aum nikhila-shastra-jnaya namah  
Aum niti-vidya-dhuram-dharaya namah  
Aum sarva-laksana-sampannaya namah  
Aum sarva-vaguna-varjitaya namah  
Aum samana-adikanir-muktaya namah  
Aum sakala-gamaparagaya namah  
Aum bhrigave' namah  
Aum bhoga-karaya namah  
Aum bhumi-sura-palana-tat-paraya namah  
Aum manasvine namah  
Aum manadaya namah  
Aum manyaya namah  
Aum mayatitaya namah  
Aum maha-yashase' namah  
Aum bali-prasannaya namah  
Aum abhaya-daya namah  
Aum baline namah  
Aum satya-parakramaya namah  
Aum bhavapasha-parityagaya namah  
Aum bali-bandha-vimocakaya namah  
Aum ghana-shayaya namah  
Aum ghana-adhyaksaya namah  
Aum kambhugrivaya namah  
Aum kala-dharaya namah  
Aum karunya-rasa-sampurnaya namah  
Aum kalyana-guna-varddhanaya namah  
Aum shvetambaraya namah  
Aum svetavapushe' namah  
Aum catur-bhuja-samanvitaya namah  
Aum akshamala-dharaya namah  
Aum acintyaya namah  
Aum akshinagunabha-asuraya namah  
Aum nashatra-gana-samcaraya namah  
Aum nayadaya namah  
Aum niti-marga-daya namah  
Aum barsha-pradaya namah  
Aum hrishikeshaya namah  
Aum klesha-nasha-karaya namah  
Aum kavaye namah
Aum cintitarya-pradaya namah  
Aum shanta-mataye' namah  
Aum citta-samadhi-krite' namah  
Aum adhi-vyadhi-haraya namah
Aum bhurivikramaya namah  
Aum punya-dayakaya namah  
Aum purana-purushaya namah  
Aum pujyaya namah  
Aum puruhuta-adi-sannutaya namah  
Aum ajeyaya namah  
Aum vijitarataye' namah  
Aum vividha-bharanojjvalaya namah  
Aum kunda-pushpa-pratikashaya namah  
Aum mandahasaya namah  
Aum maha-mataye' namah  
Aum mukta-phala-samanabhaya namah  
Aum mukti-daya namah  
Aum munisannutaya namah  
Aum ratna-simhasana-rudaya namah  
Aum rathasthaya namah  
Aum rajataprabhaya namah  
Aum surya-pragdesha-samcaraya namah  
Aum sura-shatru-suhride' namah  
Aum kavaye' namah  
Aum tula-avrishabharashishaya namah  
Aum durddharaya namah  
Aum dharma-palakaya namah  
Aum bhagyadaya namah  
Aum bhavya-caritraya namah  
Aum bhavapasha-vimotrakaya namah  
Aum gauda-desh-eshvaraya namah  
Aum goptre namah  
Aum gunite namah  
Aum guna-vibhushanaya namah  
Aum jyeshtha-nakshatra-sambhutaya namah  
Aum jyeshthaya namah  
Aum shreshthaya namah  
Aum shuci-smitaya namah  
Aum apavarga-pradaya namah  
Aum anantaya namah  
Aum santana-phala-dayakaya namah  
Aum sarva-ishvarya-pradaya namah  
Aum sarva-girvanaganasannutaya namah
 

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP