Jagannatha Stotra

jagannatha

|| Jaggannatha Stotra ||


Nilachalanivasaya nityaya paramatmane 
balabhadrasubhadrabhyam jagannathaya te namah...
Jagadanandakandaya pranatartaharaya
chanilachalanivasaya jagannathaya te namah.....


Shri Jaggannatha prarthana

Ratnakarastava griham grihini chapadma
kim deyamasti bhavate purushottamaya I
abhira vamanayanah ritamanasayadattan
mano yadupate tvaritam grihana .II


Bhaktanamabhayaprado yadi bhavet kimtadvichitram prabhokito.
Api svajanasya rakshanavidha-vekanta-mudvejitahye.I  
Yushmachcharanaravindavimukha svapneapi nalochaka
steshamuddharanakshamo yadi bhavet karunyasindhustada ..II ..2


Anathasya jagannatha nathastvam me na samshayah .I
yasya natho jagannathastasya duhkham katham prabho .. II.. 3


Ya tvara draupaditrane ya tvara gajamokshane .I
mayyarte karunamurte sa tvara kva gata hare ..II..4


Matsamo patakI nasti tvatsamo nasti papahAiti 
vigyaya devesha yathayogyam tatha kuru ..II 5


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP