Saraswti Stotra - by Vrihaspati Dev

 saraswati
|| Saraswati Stotram ||

Shriganeshaya namah

Brihaspatiruvachasarasvati namasyami chetanam hridi sansthitam.I Kanthastham padmayonim tvam hrinkaram supriyam sada.II.1

Matidam varadam chaiva sarvakamaphalapradam. I
Keshavasya priyam devim vinahastam varapradAm. II..2

Mantrapriyam sada hridyam kumatidhva.nsakarinim.I
svaprakAsham niralambamaj nanatimirapaham.II.3

MokShapriyam shubham nityam subhagam shobhanapriyam.I
Padmopavishtam kundalinim shuklavastram manoharam..II.4

Adityamandale linam pranamami janapriyam.I
Inanakaram jagaddvipam bhaktavighnavinashinim..II..5

Iti satyam stuta devi vagishena mahAtmana.I
AtmAnaM darshayAmAsa sharadindusamaprabham..II..6

Shrisarasvatyuvachavaram vrinishva 
bhadram tvam yatte manasi vartate .I
Brihaspatiruvachaprasanna yadi me devi 
param jnanam prayachchha me.II.7

Shrisarasvatyuv achadattam tee
nirmalam jnanam kumatidhvansakarakam.I
Stotrenanena mam bhaktya ye stuvanti sadA narah.II..8

Labhante paramam jnanam mama tulyaparakramah.I
Kavitvam matprasadena prApnuvanti manogatam..II..9

Trisandhyam prayato bhutva yastvimam pathate narah.I
Tasya kaNThe sadA vAsaM kariShyAmi na sa.nshayaH 10


Iti shrIrudrayamale shrIbrihaspativirachitam
sarasvatIstotram sampurnam 
Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP