Venkatesha Stotra

venkatesha

|| Venkatesha Stotra ||

Ven (sins), kata (destroyer), and ishwara (Supreme Lord). Using this etymology, Venkateshwara refers to the Supreme Lord who destroys sins. According to the Hindu scriptures, Vishnu, out of love towards his devotees, incarnated as Venkateshwara and appeared for the salvation and upliftment of humanity in this Kali Yuga and is considered the supreme form of Vishnu in this age.

kamalakuchachuchuka kunkumato niyatArunitatulanilatano
kamalayatalochana lokapate vijayI bhava veNkaTashailapate..... 1


sacha turmukha Shanmukha panchamukha pramukh AkhiladaivatamaulimaNe sharaNAgatavatsala sAranidhe paripAlaya mAM vR^iShashailapate ... 2


ativelatayA tava durviShahai ranuvelakR^itairaparAdhashatai|
bharitaM tvaritaM vR^iShashailapate parayA kR^ipayA paripAhi hare ...3


adhiveNkaTashailamudAramatejanatAbhimatAdhikadAnaratAt |
paradevatayA gaditAnnigamaiH kamalAdayitAnna paraM kalaye ...4


kalaveNuravAvashagopavadhU shatakoTivR^itAtsmarakoTisamAt pratipallavikAbhimatAtsukhadAt vasudevasutAnna paraM kalaye..... 5


abhirAmaguNAkara dAsharathe jagadekadhanurdhara dhIramate
raghunAyaka rAma ramesha vibho varado bhava deva dayAjaladhe .....6


avanItanayAkamanIyakaraM rajanIkarachArumukhAmburuham
rajanIchararAjatamomihiraM mahanIyamahaM raghurAmamaye ...7


sumukhaM suhR^idaM sulabhaM sukhadaM svanujaM cha sukAyamamoghasharam |
apahAya raghUdvahamanyamahaM na kathancana ka~ncana jAtu bhaje ....8


vinA veNkaTeshaM na nAtho na nAthaH sadA veNkaTeshaM smarAmi smarAmi |
hare veNkaTesha !prasIda prasIda priyaM veNkaTesha prayachchha prayachchha .....9


ahaM dUrataste padAmbhojayugmapraNAmechchhayA.a.agatya sevAM karomi sakR^itsevayA nityasevAphalaM tvaM prayachchha prayachchha prabho veNkaTesha ....10


ajnAninA mayA doShAnasheShAn vihitAn hare |
kShamasva tvaM kShamasva tvaM sheShashailashikhAmaNe .....11
|| iti shrI veNkaTesha stotram sampUrNam ||Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP