Shaligram Stotra

shaligram

|| Shaligram Stotra ||

According to the Puranas, Vishnu had reunited with Laxmi, His wife. Sarasvati, also wanted to be Lord Vishnu's consort. Once in anger Sarasvati cursed Laxmi. Sarasvati's curse changed Lakshmi into a tulasi plant and forced her to live on earth forever. Vishnu, however, intervened and modified the curse, saying that Lakshmi would remain on earth as tulasi until the river Gandaki flowed from her body. In the meantime, He would wait by the riverside in the form of a stone to take her back to His abode. This stone was the shaligram shila, which thus remained on earth as a representative of Vishnu. The shila deities and the tulasi plant are thus always worshipped together as Vishnu and Lakshmi.


Asya Shri shaligramastotra mantrasya 

shribhagavan rishih, narayano devata,
anushtup chhandah,
Shri shaligramastotramantra jape viniyogah ||

Yudhishthira uvacha 

Shridevadeva devesha devatarchanamuttamam |
tatsarvam shrotumichchhAmi bruhi me puruShottama || 1||


ShrIbhagavanuvacha gandakyam chottare tire girirajasya dakshine Dashayojanavistirna mahAkshetravasundhara || 2||


Shaligramo bhaveddevo devi dvaravati bhavet
Ubhayoh sangamo yatra muktistatra na sa.nshayah || 3||


shaligramashila yatra yatra dvArAvatI shilA |
ubhayoh sangamo yatra muktistatra na sa.nshayaH || 4||


Ajanmakr itapapanam prayashchittaM ya ichchhati |
shAligramashilavari papahari namoastu te || 5||


akalamrityuharaaam sarvavyAdhivinAshanam |
vishhoh padodakam pitva shirasa dharayAmyaham || 6||


shankhamadhye sthitam toyam bhrAmitam keshavopari |
angalagnam manushyanam brahmahatyadikam dahet || 7||


snanodakam pivennityam chakrankitashilodbhavam |
prakshalya shuddham tattoyam brahmahatyam vyapohati || 8||


agnishtomasahasraani vajapeyashatani cha |
samyak phalamavapnoti vishNornaivedyabhakshanAt || 9||


naivedyayuktam tulasim cha mishritam
visheShatah padajalena viShnoh |
yoashnAti nityam purato murareh
prapnoti yajnAyutakoTipuNyam || 10||


khanditah sphutita bhinnA vanhidagdhAstathaiva cha |
shaligramashilA yatra tatra doSho na vidyate || 11||


na mantraH pujanam naiva na tirtham na cha bhAvanA |
na stutirnopacharashcha shaligramashilArchane || 12||


brahmahatyadikam papaM manovAkkAyasambhavam |
shIghram nashyati tatsarvaM shAligrAmashilArchanAt || 13||


Nanavarnamayam chaiva nAnAbhogena veShTitam |
tatha varaprasAdena lakshmIkAntam vadAmyaham || 14||


Narayanodbhavo devashchakramadhye cha karmanA |
tathA varaprasAdena lakShmIkAntaM vadAmyaham || 15||


krishNe shilAtale yatra sukshmam chakram cha drishyate |
saubhagyam santatiM dhatte sarva saukhyam dadAti cha || 16||


vasudevasya chihnAni driShtva papaiH pramuchyate |
shrIdharah sukare vame haridvarNastu drishyate || 17||


varAharupinam devam kurmA Ngairapi chihnitam |
gopadam tatra drishyeta varAham vamanaM tathA || 18||


pitavarnam tu devAnAm raktavarNaM bhayavaham |
narasinho bhaveddevo mokshadaM cha prakIrtitam || 19||


shankhachakragadakurmah shankho yatra pradrishyate |
shankhavarNasya devanAm vAme devasya lakShaNam || 20||


Damodaram tathA sthUlaM
madhye chakraM pratiShThitam |
PurnadvareNa sankIrna pItarekhA cha dR^ishyate || 21||


chhatrAkAre bhavedrajyam vartule cha mahAshriyaH |
chipiTe cha mahAduHkham shUlAgre tu raNaM dhruvam || 22||


lalATe she Shabhogastu shiropari sukAnchanam |
chakrakAn chanavarnanam vAmadevasya lakShaNam || 23||


Vamaparshve cha vai chakre krishNavarNastu pingalam |
lakshmInrisi.nhadevAnam prithagvarNastu drshyate || 24||


lamboShThe cha daridram syatpingale hAnireva cha |
lagnachakre bhavedyAdhirvidare maranam dhruvam || 25||


padodakaM cha nirmalyaM mastake dharayetsadA |
viShNorddaShTaM bhakShitavyaM tulasIdalamishritam || 26||


kalpakoTisahasraaNi vaikuNThe vasate sadA |
shAligrAmashilAbindurhatyAkoTivinAshanaH || 27||


tasmatsampujayeddhyatva pujitam chapi sarvada |
shaligramashilastotram yah pathechcha dvijottamaH || 28||


sa gachchhetparamaM sthAnaM yatra lokeshvaro hariH |
sarvapApavinirmukto viShNulokaM sa gachchhati || 29||


dashavataro devanAM prithagvarnastu drishyate |
Ipsitam labhate rajyaM vishNupujAmanukramAt || 30||


koT.hyo hi brahmahatyAnAmagamyAgamyakoTayaH |
tah sarvA nAshamAyAnti viShNunaivedyabhakShaNAt || 31||


vishmoh padodakam pitvA koTijanmAghanAshanam |
tasmAdaShTaguNaM pApaM bhUmau bindunipAtanAt || 32|||


iti shrIbhaviShyottarapurANe
shrI kR^iShNayudhiShThirasa.nvAde
shAligrAmastotraM sampUrNam |


Note : Sale and Purchase of Shalagrama-shilas Prohibited.
The Skanda Purana warns that no one should buy or sell shalagrama-shilas. One who puts a price on a shalagrama-shilas, sells a shalagrama-shila, gives his opinion on its value, or examines one with a view to estimate its sale value, all such people will live in hell until the time of universal destruction


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

1 comment:

Shravya Reddy said...

My life has changed after I daily praying to goddess Lakshmi by chanting Lakshmi Stotram and also drawing the beautiful sankranti muggulu with chukkalu which are also called sankranthi muggulu designs in Telugu in front of our homes to welcome Mata Lakshmi devi.

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP