Pasupathyashtakam

|| Pasupathyashtakam ||
 
Pasupatheendu patheem dharanipatheem,
Bhujaloka patheem cha sathipatheem..I..
Pranatha bhaktha janarthi haram param,
Bhajatha re manuja girijapatheem..II.. 1
 
Na janako, na janani na cha sodharo,
Na thanayona cha bhooribalam kulan..I..
Avathi kopi na kalavasam gatham,
Bhajatha re manuja girijapatheem..II.. 2

Muraja dindima vadhya vichakshanam,
Madhura panchama nada visharadham.I.
Pramadha bhootha ganairapi sevitham,
Bhajatha re manuja girijapatheem...II.. 3

Saranadham sukhadham sarananwitham,
Shiva shivethi shivethi nrutham nrynaam..I..
Abhayadham karunavarunalayam,
Bhajatha re manuja girijapatheem..II.. 4

Nara siro rachitham phani kundalam,
Bhujaga hara brutham, vrushabha dwajam.I.
Chithira jotha vali krutha vigraham,
Bhajatha re manuja girijapatheem..II.. 5

Makha vinasa karam , sasi shekharam,
Sathatha madhwara bhaji phala pradham.I.
Pralaya dagdha surasura manusham,
Bhajatha re manuja girijapatheem..II.. 6

Madamapaasyachiram hrudhi samsthitham,
Marana janma jara bhaya peeditham.I.
Jagadu deekshya sameepa bhaya kulam,
Bhajatha re manuja girijapatheem..II.. 7

Hari virincha suradhipa poojitham,
Yama jalesa dhanesa namaskutham.I.
Trinayanam sameepa bhayakulam,
Bhajatha re manuja girijapatheem..II.. 8

Pasupatheridham ashtakam athbutham ,
Virachitham pruthwee pathi soorinaa,
Padathi samsrunuthe manuja sada,
Shiva purim vasathe labathe sukham. 9

Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP