Shankarashtakam

lord shiva
|| Shankarashtakam ||


Seersha jata gana bharam, garalaharam, samastha samharam I
Sri Kailasa viharam param bhava varidheraham vandhe II.1
 
Chandra kalojjwalaphalam kantavyalam jagathrayee palam I
Krutha nara masthakamalam kalam kalasya komalam vande II..2..

Kopekshna hatha kamam, swathmaramam nagendrajavamam.I.
Samsruthi soka viramam shyamam kantena karanam vande.II.. 3..

Kati thata vilasitha nagam, ganditha yagam, mahadbutha thyagam .I.
Vigatha vishaya rasa ragam, bhagam yagneshu vibhratham vande..II.. 4

Tripuradhikadhanu jantham , girija kantham,sadaiva samsantham.I.
Leela vijitha kruthantham, bhantham, swandeshu dehinam vande. 5

Surasaridhaplutha kesam tridasa kulesam hrudhalayaavesam.I
Vigatha sesha klesam, desam sarveshta sampadam vande..II..6

Karathala kalitha pinakam, veegatha jarakam, sukarmaanaam pakam..I..
Para pada veethavarakam nakam gamapuga vanditham vande..II..7

Bhoothi vibhusitha kayam, dustharamayam, vivarjithapayam.I..
Pramadha samooha sahayam sayam prathar nirantharam vande..II..8

Yasthu padashtaka medhath Brahmanandena nirmitham nithyam.I.
Padathi samahitha chetha prapnothyanthe sa saivameva padam..II.. 9

Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP