Shanmuga Stotram

Subramanya
|| Subramanya ||

Naradadhi deva yogi brunda hrud nikethanam,
Barhivaryavahamindu shekareshta nandanam,
Bhakthaloka roga dukha papa sanga banjanam,
Bhavayami sindhu theera vasinam, shadananam., 1

Tharakari mindra mukhya deva brunda vanditham,
Chandra chandanadhi sheethalanga mathma bhavitham,
Yaksha sidha kinnaradhi mukhya divya poojitham,
Bhavayami sindhu theera vasinam, shadananam., 2
Champakabhja malathee sumatdhi malya bhooshitham,
Divya shad kireeda hara kundaldhyalangrutham,
Kumkumadhi yuktha divya ganda bhanga lepitham,
Bhavayami sindhu theera vasinam, shadananam., 3

Asrithakhileshta loka rakshanamarangripam,
Shakthipanimachyuthendra padma smbhavadhipam,
Sishtaloka chinthithatha sidhi dana lolupam,
Bhavayami sindhu theera vasinam, shadananam., 4

Veerabahu poorvakoti veerasangha soukyadam,
Soorapadma mukhya lakshakoti soora mukthidham,
Indra poorva devasangha sidha nithya soukhyadham,
Bhavayami sindhu theera vasinam, shadananam., 5

Jamba vairo kaminee manoradhapi poorakam,
Kumbha sambhavaya sarva dharma sara dayakam,
Tham bhavabdhi bodamambhi geyamasu siddhitham,
Bhavayami sindhu theera vasinam, shadananam., 6

Poornachandra bimbakoti thulya vakthra pankajam,
Varnaneeya sacharithra mishasidhi dhayakam,
Swarnavarna gathramugra sidha loka sikshakam,
Bhavayami sindhu theera vasinam, shadananam., 7

Poorva janam sanchithaga sanga bhanga thathparam,
Sarva dharma dhanakarma poorva punya sidhitham,
Sarva shathru sanga bhanga dakshamindra jaapatheem,
Bhavayami sindhu theera vasinam, shadananam., 8
.............................................................


You might also like :


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP