Surya Stotram

surya

|| Surya Stotram ||


OM Namaste Kamala nadhaya, Namaste Kamala priya |
Namaste Kamala hastaya, Bhaskaraya Namo Namah ||

OM Namaste Brahma rupaya, Namaste Visnu rupine |
 Namaste Rudrarupaya, Bhaskaraya Namo Namah ||

OM Namo dharma Vidhanaya, Namah Sukruta Sakshine |
 Namah punya Svarupaya, Bhaskaraya ||

OM Sarva lokaika purnaya, Kala karmapa harine |
 Namah punya Svarupaya, Bhaskaraya ||

OM Vedangaya patangaya Vihangarudha murtaye |
 Hari dvarna turangaya, Bhaskaraya ||

OM Lokaloka prakasaya sarva lokaika cakshuse |
 Lokattora caritraya Bhaskaraya ||

OM Sapta loka, prakasaya, saptasvaradhayaca |
 Sapta dvipa prakasaya, Bhaskaraya ||

OM Martandaya dyumanaya bhanave citra bhanave
 Prabhakaraya mitraya Bhaskaraya ||

OM Satya Jnana Svarupaya, Sahasra kiranaya ca |
Girvani Bhitinasaya, Bhaskaraya ||

OM Sahasra patra Netraya, Sahasraksha strutaya ca |
 Sahasra Nama dheyaya, Bhaskaraya ||

OM Nityaya, Niravadhyaya, Nirmala Jnana murtaye |
 Nigamardha prakasaya Bhaskaraya ||

 OM Adi madhyanta sunyaya, Veda Vedanta Vedine |
 Nada bindu svarupaya Bhaskaraya ||

OM Nirmala Jnanarupaya, ramyatejah svarupine |
 Brahma tejah svarupaya, Bhaskaraya ||

OM Nitya Jnanaya Satyaya, Nirmala jnana murtaye
Nigmardha prakasaya, Bhaskaraya ||

OM Kara rupaya kalyana, murtaye Karanayaca
Vidhyayai bhaya samhartyai, Bhaskaraya ||

OM Hamsaya bhuvana dhvanta, dhvansaya miti tejase |
 Hamsa Vahana rupaya, Bhaskaraya ||

OM Bhutanatraya diptaya, bhukti mukti pradaya ca |
Bhaka daridriya nasaya, Bhaskaraya ||

OM Daridriya dosa nasaya, ghorapapa harayaca |
Dusfasistana dhuryaya, Bhaskaraya ||

OM Sarva sampratpradatreca, Sarva dukha Vinasine |
Sarvopadrava nasaya Bhaskaraya ||

OM Sarva dukhopa santaya, Sarva papa harayaca |
 Sarva Vyadhi Vinasaya Bhaskaraya ||

OM Kustu Vyadhi Vinasaya, dusta vyadhi tarayaca
Istardha dayine tasmai Bhaskaraya ||

OM Bhaga roga Vaidyaya, Sarva rogapaharine |
Eka netra svarupaya, Bhaskaraya ||

OM Homanustana rupena, Kalamrtyu harayaca |
 Hiranya varna devaya, Bhaskaraya ||

OM Dvam Dva Vyadhi Vinasaya, Sarva dukha Vinasine |
  Samasta patrayaghna, nasaya Bhaskaraya ||

OM Jagannetra Jagannadha, Jagatkarana mavyaya |
Tamohara namastubhyam bhaskaraya ||

  OM Saptasvaratha maruddham, pracandam kasyapatmajam |
  Sveta padma dharam Devam, tam Suryam pranamamyaham ||

  OM Loka hitam radhama rudham, sarva loka pitamaham |
  Maha papaharam Devam, tam Suryam pranamamyaham ||

OM Trigunyamca maha suram Brahma visnu Mahesvaram |
Maha papa haram, tam suryam pranamamyaham ||

OM brumhitam tejah punjanca vayurakasa mevaca |
Prabhutvam Sarva lokanam, tam Suryam pranamamyaham ||

OM Bunduka puspa samkasam, hara kundala bhusitam |
Eka cakra dharam Devam tam suryam pranamamyaham ||

OM Tam Suryam loka kartaram, maha tejah pradipanam |
Mahapapa haram devam, tam suryam pranamamyaham ||

OM Tam Suryam Jagatam Nadham Jnana prakasa mokshakam |
Maha papa haram Devam, tam suryam pranamamyaham ||

OM Adideva Namstubhyam, prasiddha mama Bhaskaram |
Divakara Namastubhyam, prabhakara Namostute ||

 .....................................................


You might also like :

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP