Abhilashashtakam ( Vishnu)

Abhilashashtakam

Kadha pakshsheendram soparigathamajam kancha nayanam,
Ramasamslishtangam gaganaruchmapeethavasanam,
Gadha sankhaambhojarivaramalokya suchiram,
Gamishyathyethanme nanu saphalatham nethra yugalam., 1


Kadha ksheerabdyantha sura tharyvananthar mani maye,
Samaseenam peede jaladhi nayanalingitha thanum,
Sthutham devairnithyam muni vara kadambairabhinutham,
Sthavai samsthoshyami sthuthi vachana garbhai sura gurum., 2


Kadha maamaabheetham bhaya jaladhithasthapasathanum,
Gatharagam ganga thata guru guha vasa sadanam,
Lapandam hey vishno suravara ramesethi sathatham,
Samabhyethyodaaraam kamala nayano vakshyathi vacha., 3


Kadha may hrud padme bramara evapadme prathivasan,
Sada dyanabyasada nisamupahatho vibhoorasaou,
Spurath jyothee roopo ravirivarama sevyacharano,
Harishyathyajana janitha thimiram thoornamakhilam., 4


Kadha may bhogasa nibida bhavapasathu baratham,
Thapasudham budham guru vachana thodwaira chapalm,
Mano mounam kruthwa hari charanayo scharu suchiram,
Sthitham sthanu prayam bhava bhaya haram yasyadhi varaam.5


Kadha may samrudha akhila karana jalasya paritho,
Jitha sesha prananila parikarasya prajapatha,
Sadongaram chitham hari pada Saroja druthavatha,
Sameshyathyullasam muhurakhilromavaliriyam., 6


Kadha prabdanthe parisidhilathamgachathi sanai,
Sareere chakshoughepyuparathavathi prana pavane,
Vadhadhyoordhwam saswan mama vadana kunjemuhooraho,
Karishyathyavasam harir ithi padam pavana thamam., 7


Kadha hithwa jeernam thwachamiva bhujangasthanumiam,
Chathur bahuschakram bujadharakara peetha vasana,
Ghana shyamo dhoothair gagana gathi neetho nathi varar,
Gamishyameesasyaanthika makhiladukha nthakam ithi., 8

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP