Dwadasa nama panjaramn ( Vishnu )

Dwadasa nama panjaramn


Purasthath Keasava pathu, Chakree Jaambu natha prabha,
Paschann Narayana Sankhee Neela jeemootha sannibha., 1


Indheevara dhala shyamo Madhavo oordhwa gadhadhara,
Govindo, Dakshine parswae thanvee Chandra prabho Mahan., 2


Uthare Hala bruth Vishnu, padma kinjalka sannibha,
Agneyaam Aravindhabho musalee madhusoodhana., 3Trivikrama gadga pani, niryathyam jwalana prabhaa,
Vayavyam Vamano vajri tharunadhithya deepthimaan., 4Eesanyaam Pundareekabha Sridhara pattasayudha,
Vidhyuth prabho Hrishikeso hyavachyam disi mudhgari., 5Hrud padme Padmanabho may sahasra arka sama prabha,
Sarvayudha sarva Shakthi sarvagna sarvatho mukha., 6


Indra kopa sangasa pasa hastho aparajitha,
Sa bahaya antharam deham vyapya Damodhara sthitha., 7Yevam sarvathra machidhram nama dwadasa panjaram,
Pravishtoham na may kinchith bhayamasthi kadachana., 8

Bhayam nasthi kadhachana om nama ithi.

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP