Krishna Dwadasa Nama Stotram

Krishna Dwadasa Nama Stotram


Srunu thwam munaya sarve Gopalasya Mahathmana,
Ananthasya prameyasya nama dwadasakam sthavam.,

Arjunaya pura Githam Gopalena Mahathmana,
Dwarakayam prarthayathe Yasodascha sannidhou.,

Nyasam

Asya Sri Krishna dwadasa nama stotra
maha manthrasya, Phalguna rishi,
Anushtup chanda, Sri Krishna
Paramathma Devatha, Om bheejam,
Swahethi Shakthi Sri Gopala Krishna
preethyarthe Jape Viniyoga.

Dhyanam

Janubhyam abhidavantham, Bahubhyam adhi Sundaram,
Sakundalalakam Balam, Gopalam Chinthayeth usha.

Manthram

Pradamam thu Harim vidhyath Dwitheeyam Kesavam Thadha,
Tritheeyam Padmanabham cha Chathurtham Vamanam Thadha, 1

Panchamam Veda Garbham cha Sashtamam Madhu soodhanam,
Sapthamam Vasudevam cha Varaham cha ashtamam thadha., 2

Navamam Pundareekaksham, dasamam cha Janardhanam,
Krishnam ekadasa proktham Dwadasam Sreedharam thadha., 3

Evam dwadasa namani Mayaa prokthani Phalguna,
Kala thratam Padeth yasthu thasya punya phalam srunu., 4

Chandrayana Sahasrasya, kanya dana samasya cha,
Aswamedha sahasrasya, phalam apnodhi manava., 5Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP