Vrindavana Ashtakam

Vrindavana Ashtakam


Bhaja Govindam, Bhaja Govindam,
Govindam Bhaja Mooda Mathe,
Samprapthe sannihithe kale,
Nahi nahi rakshathi dookrunj karane., 1

Dhinamapi rajani, sayam pratha,
Sisira vasanthou punarayatha,
Kala kreedathi gachat yayu,
Sthadapi na munjathyasa vayu., 2

Agre Vahni, prashte bhanu,
Rathrou chibuka samirpitha janu,
Karathala biksha taru thala vasa
Sthadhapi na munjathyasapasa., 3

Yavadvitho parjana saktha,
Sthavannija parivaro raktha
Paschat jeevathi jarajjara dehe,
Varthaam prucchathi ko apina gehe., 4

Jatilo mundee lunchitha kesa,
Kaashayambara bahu krutha vesha,
Pasyannapi cha na pasyathi lokaa
Hyudhara nimittam bahu krutha soka., 5

Bagavat geetha kinchid adheetha,
Gangaajalalava kanikaa peetha,
Sukrudhapi yasya murari samarcha,
Tasya yama kim kuruthe charchaam., 6

Angam galitham palitham mundam,
Dasanaviheenam jatham thundam,
Vruddho yathi gruheetha dhandam,
Tadapi na munjathyaasa pindam., 7

Balasthavat kreedasaktha,
Stharunasthavath tharunee saktha,
Vrudha staavath chintha magna,
Parame brahmani kopi na lagna., 8

Punarapi jananam punarapi maranam,
Punarapi janani jatare sayanam,
Iha samsaare khalu dusthare,
Krupayaa pare pahi murare., 9

Punarapi Rajani, punarai divasa,
Punaraip paksha, punarapi maasa,
Punarapyayanam, punarapi varsham,
Tadapi na munjityasaamarsham., 10

Vayasi gathe ka kama vikara,
Shushke neere ka kaasaara,
Nashte dravye ka parivaara,
Gnathe tathwe ka samasaara., 11

Naree sthana bhara nabhi nivesam,
Mithyaa mayaa mohaavesam,
Ethan mamsavasaadhi vikaram,
Manasi vichinthaya vaaram vaaram., 12

Kasthwam Ko aham kutha ayatha?
Kaa me janani ko me thatha.
Ithi paribhavaaya sarvamasaaram,
Viswam tyakthwa swapna vichaaram., 13

Geyam Githa, Nama sahasram,
Dhyeyam sri pathi roopamajasram,
Neyam sajjana sange chittam,
Dheyam deenajanaaya cha vitham., 14

Yavajjevo nivasathi dehe,
Kusalam thaavath prucchathi gehe,
Gathavathi vaayou dehaapaaye,
Baryaa bhibyasthi tasmin kaye., 15

Sukhadha kriyathe ramaa bhoga,
Paschatdandha sarere roga,
Yadyapi loke maranam saranam,
Tadapi na munchathi papacharanam., 16

Radhyaa charpata virachita kkandha,
Punyaapunya vivarjitha padha.
Naaham nathwa naayam loka,
Stadhapi kimartham kriyathe soka., 17

Kuruthe Gangaa sagara gamanam,
Vrutha paripaalana madhava dhaanam,
Gnana viheena sarvamathena,
Mukthin na bhavathi janma sathena., 18

Yoga ratho vaa bhogaratho vaa,
Sanga ratho vaa sanga viheena,
Yasya brahmani ramathe chittam,
Nandathi nandathi nandathyeva., 19Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP