Mangala Gitam ( Vishnu)


Mangala Gitam


Sritha kamala kucha mandala drutha kundala ye,
Kalitha lalitha vana mala, jaya jaya deva hare., 1Dina mani mandala mandana bhava gandana ye,
Muni jana manasa hamsa, jaya jaya deva hare., 2


Kaliya visha dhara ganjana, jana ranchane ye,
Yadu kula nalini dinesa, jaya jaya deva hare., 3Madhu mura nara kavi nasana garudasana ye,
Suru kula kela nidhana, jaya jaya deva hare., 4Amala kamala dala lochana, Bhava mochana ye,
Tribhuvana bhava nidhana, jaya jaya deva hare., 5Janaka krutha sutha bhooshana, jita dhooshana ye,
Samara samitha dasa kanta, jaya jaya deva hare., 6


Abhinava jala dhara Sundara, drutha mandhara ye,
Sri mukha chandra chakora, jaya jaya deva hare., 7Thava charane pranatha vayamithi bhavaya ye,
Kuru kusalampranatheshu, jaya jaya deva hare., 8


Sri jaya deva kaverudhithamidham, kuruthe mudham,
Mangalamanchala geetham, jaya jaya deva hare., 9

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP