Narasimha Panchamrutham


Narasimha Panchamrutham

Ahobilam Narasimham gathwa Rama prathapavan,
Namaskruthwa Sri nrusimham asthousheetha kamalapatheem.

Govinda, Kesava, Janardhana, Vasudeva,
Viswesa, Viswa, Madhusoodhana, Viswaroopa,
Sri Padmnabha Purushothama Pushkaraksha,
Narayanachyutha Nrusima namo namsthe., 1

Deva samastha khalu yoga mukhya,
Gandharwa vidhyadhara kinnarscha,
Yath pada moolam sathatha namanthi,
Tham Narasimham saranam gathosmi., 2

Vedan Samasthan khalu Sastragarbhan,
Vidyabale keerthimathim cha Lakshmeem,
Yasya prasadath sathatham labhanthe,
Tham narasimham saranam gathosmi., 3

Brahma shivasthwam purushothamancha,
Narayanoasoumarutham pathischa,
Chandrarka vayvagni maruth ganamcha,
Thwameva tham thwam sathatham nathosmi., 4

Swapnepi nithyam jagatham trayanam,
Srushta cha hantha vibhuraprameya,
Thratha thwameka sthrividho vibhinna,
Tham thwam narasimham sathatham nathosmi., 5

Ithi sruthwa Raghu sreshta poojayamasa tham vibhum,
Pushpavrushti papathasu thasya devasya moordhani,
Sadhu sadhudwithi tham prochu deva rishi ganair saha

Deva Ouchu

Raghavena krutham stotram panchamruthamanthamam,
Padanthi ye dwija vara thesham swargasthu saswatha.
Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP