Parasurama Stotra ( Vishnu )


Parasurama Stotra

Devam naumi remapathim, ranapatum, 
bhaswath kireedanchitham,
Kodandam sasaram karena 
dhadhatham vamena chanyena cha, I
Aartha thrana patum kutarasamatham 
kanda chidham bhasuram,
Smasru prasphurithananam sura 
thanum Ramam sada saswatham., II

Brahma kshatravapurdhara 
smitha mukho rajanyakaalanalo,
Bribrana parasum karena 
tharuna pradhyothnodath prabha, I
Vidhyuth pingalatha jatavalaya 
vanaschadayan valkalam,
Jeeyadhujjwala yagna suthra 
mahitho ramaschiram bhargava. II

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP