Raghothamashtakam

Raghothamashtakam


Kruthartha deva vandanam,
Dinesa vamsa nandanam,
Sushobhi phalachandanam,
Namami Ramam easwaram., 1

Muneendra yagna karakam,
Shila vipathi harakam,
Maha dhanur vidharakam,
Namami Ramam easwaram., 2
Swathatha vakya karinam,
thapovane viharinam,
Vareshu chapa dharinam,
Namami Ramam easwaram., 3

Kuranga muktha sayakam,
Jatayu moksha dayakam,
Pravidha keesa nayagam,
Namami Ramam easwaram., 4
Plavanga sanga sammathim,
Nibadha nimnagapathim,
Dasasya vamsa samkshathim,
Namami Ramam easwaram., 5

Vidheenadeva harshanam,
kapeepsithaartha varshanam,
Swabandhu soka harshanam,
Namami Ramam easwaram., 6
Gathari rajya rakshanam,
prajwa janarthi bakshanam,
Kruthastha moha lakshanam,
Namami Ramam easwaram., 7

Hruthakhilachalabharam,
swadhamaneetha nagaram,
Jagathamo divakaram,
Namami Ramam easwaram., 8
Idham samahithathmana naro 
raghoothamashtakam,Pata nnirantharam,
bhayam, bhavodh bhavam na vindhathe., 9
Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP