Sri Rama Stotram by Devendra

Sri Rama Stotram by Devendra


Bhajeham sada rama mindee varabham,
Bhavaranya dhavanalabhabhidanam,
Bhavani hruda bhavithananda roopam,
Bhava bhaava hethum bhavathi prapannam., 1

Suraneeka dukhougha nasaika hethum,
Narakara deham nirakara meedyam,
Paresam parananda roopam varenyam,
Harim ramameesam bhaje bhara nasam., 2
Prapanna akhila ananda doham prapannam,
Prapannarthi nissesha nasabhidhanam,
Thapoyoga yogeesa bhvaabhi bhavyam,
Kapeesadhi mithram, Bhaje Rama mithram., 3

Sada bhoga bhajam sudhoore vibhantham,
Sada yogabhajam adhure vibhantham,
Chidananda kandam sada raghavesam,
Videhaathma jananda roopam prapadhye., 4
Maha yoga maya viseshanu yuktho,
Vibhasaasa leela narakara vruthi,
Thwadananda leelaa kadha poorna karma,
Sadananda roopa bhavantheeha loke., 5

Aham manapanabhi matha pramatho,
Na Vedakhile shobha manabhi mana,
Idhaneem bhavath pada padma prasadhath,
Trilokathipadhya bhi mano vinashata., 6
Sphurath rathna keyura harabhiramam,
Dharaabhaara bhoothasuraneekha dhavam,
Saraschandra vakthram lasad padma nethram,
Duravarapaaram, bhaje Raghavesam., 7

Suradheesa neelabhra neelanga kanthim,
Viradhadhi rakshovadath loka santhim,
Kiretathi shobham,purarathi labham,
Bhaje ramachandram raghoonam adheesam., 8
Lasad Chandra koti prakasadfhi peete,
Samaseenamange samadhata seetham,
Shurath hema varnam thadith punja bhasam,
Bhaje ramachandram, nivrutharthi thanthram., 9


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP