Rama Sthava Raja

Rama Sthava Raja

Asya Ramachandra sthava raja stotra manthrasya sanath kumara rishi, Sri Ramo devatha, Anushtup Chanda, Sita bheejam, Hanuman Shakthi, Sri Rama preethyarthe jape Viniyoga.

Sutha Uvacha:

Sarva sasthrartha thathwagnam, vyasam, sathyavathee Sutham,
Dharmaputhro prahrushtathma, prathyuvacha muneeswaram.., 1
Bhagwan, Yoginaam sreshta, Sarva shastra Vishadaradha,
Kim thathwam, Kim param japyam, kim dhyanam mukthi sadhanam,
Srothumichami thath sarvam broohi may Muni Sathama.., 2

Vyasa Uvacha:

Yath param Yath gunathhetham yath jyothiramalm shivam,
Thadeva paramam thathwam, kaivalya pada karanam.., 4

Sri Ramethi param jaapyam tharakam Brahma samjakam,
Brahma hathyadhi papagnamithi Veda vidho vidhu.., 5

Sri Rama Ramethi janaa ye Japanthi cha Sarvadhaa,
Theshaam bhukthischa, mukthischa, bhavishyathi na samsaya.., 6

Sthava rajam pura proktham Naradhena cha dheematha,
Thath sarvam Sampravakshyami Hari dhyana purassaram.., 7

Thapathrayagni samanam, sarvaghogha nikrunthanam,
Daridrya dukha dahanam, sarva sampth karam Shivam.., 8

Vijanan phaladham dhivyammokshaika phala sadhanam,
Namaskruthya pravakshyami, Ramam Krishnam Jagat mayam.., 9

Ayodhya nagare ramye rathna mandapa madhyage,
Smareth kalpa tharor moole rathna simhasanam shubham.., 10

Than madhye ashta dalam padmam, nana rathnaischa veshtitham,
Smaran madhye Dasaradhim, sahasradhithya thejasam.., 11

Pithuranga gatham Ramam Indra neela mani prabham,
komalangam, visalaksham Vidhyuthvarnambara vrutham.., 12

Bhanu koti preethikasa kireedena virajitham,
Rathna graiveya keyura kundala manditham.., 13

Rathna kankana manjeera kati suthrailankrutham,
Sri vathsa kousthubhoraskam Mukthaharopa shobhitham.., 14

Divya rathna sara yuktha mudhrikabhir alankrutham,
Raghavam dwibhujam balam rama meshath smithananam.., 15

Thulasi kundamandara pushapa malair alankrutham,
Karpoora garu kasthuri divya gandhanulepanam.., 16

Yoga shasthreshava bhiratham yogesam yoga dhayakam,
Sada bharatha soumithri Shathurugnair upa shobitham.., 17

Vidhyadhara suradheesa sidha Gandharva kinnarai,
Yogeendrair Naradaischa sthootamana maharnisam.., 18

Viswamithra, vasishtadhi munibhi parisevitham,
Sanakadhi muni sreshtair yogi vrundaischa sevitham.., 19

Ramam raghuvaram veeram Dhanur veda visaradham,
Mangalayathanam devam Ramam Rajeeva lochanam.., 20

Sarva sathratha thathwagnam, Ananda kara Sundaram,
KOusalya nandhanam Ramam Dhanur bana dharam Harim.., 21

Evam sanchinthayan Vishnum Yajjyothir amalam vibhum,
Prahrushta manaso bhoothwa muni varya sa Narada.., 22

Sarva loka hitharthaya thushtava Raghu nandanam,
Kruthanjali puto bhoothwa chinthayan adbutham harim.., 23

Yadhekam yath param nithyam yadanatham chidathmakam,
Yadhekam vyapakam loke thad roopam chinthayamyaham.., 24

Vijnana hethum Vimalayathaksham,
Prajana roopam swa sukhiaka hethum,
Sri Ramachandram harim Aadhi devam,
Parathparam Ramamaham Bhajami.., 25

Kavim puranam purasthath,
Sanathanam yoginameesitharam,
Anoraneeyaam samanantha veeryam,
Praneswaram Rama manasou Dadarsa.., 26

Narayanam, Jagannatham, Abhiramam, Jagathpathim,
Kavim puranam, vaagesam,Ramam,Dasarathathmajam.., 27

Rajarajam, Raghuvaram, Kousalya Ananda vardhanam,
Bhargam, Varenyam, Viswesam, Raghu nadham, Jagath gurum.., 28

Sathyam sathya priyam, Sreshtam, Janaki vallabham, Vibhum,
Soumithri poorvajam, Santham, Kamadham, Kamlekshanam.., 29

Adithyam, Ravi meesaanam,, Granim, Soorya manaamayam,
Ananda roopinam, Soumyam, Raghavam, karunamayam.., 30

Jamadagnyam, Thapomurthim, Ramam, Parasu Dharinam,
Vakpathim, Varadham, Vachyam,,Srepathim, Pakshi vahanam.., 31

Sri Sarnga dharinam, Ramam, Chinmayananda vigraham,
Hala drug Vishnu meesanam,Balaramam, Krupa nidhim,., 32

Sree vallabham, krupa nadham,, Jagna mohanamachyutham,
Mathsya koorma varahaadhi ropa dharinam, avyayam,., 33

Vasudevam, Jagadyoni, anadhi nidhanam, Harim,
Govindam, Gopathim, Vishnum, Gopi jana manoharam,., 34

Go gopala parivaram, Gopa kanya samavrutham,
Vidhyuth punjapratheekasam, Ramam, Krishnam, Jagan mayam.., 35

Go gopika samakeernam, Venu vadana thath param,
Kama roopam, Kalavantham, Kamini kamadham Vibhum,., 36

Manmadham, Madhuranadham, Madhawam, Makaradwajam,
Sridharam, Srikaram, Srisam, Srinivasam, Parathparam,., 37

Bhoothesam, Bhoopathim, Bhadram, Vibhoothim Bhoothi Bhoshanam,
Sarva dukha haram veeram, Dushta dhanava vairinam,., 38

Sri Nrusimham, Maha bahum, mahantham, Deeptha thejasam,
Chidananda mayam, nithyam, pranavam, Jyothi roopinam,., 39

Aadhithya mandala gatham, nischithartha swaroopinam,
Bhaktha priyam, Bhaktha nethram, Bhakthanaam meepsitha prabhum,., 40

Kousalyeyam, kala moorthim, kakustham, Kamala priyam,
Simhasane samaseenam, Nithya Vrutha, makalmasham.., 41

Viswamithra priyam Dhantham Swadhara niyatha vrutham,
Yagnesam, Yagna purusham, Yagna pavana thathparam,., 42

Sathya sandham, Jitha krodham, Saranagatha vathsalam,
Sarva klesapaharanam, Vibheeshana vara pradham.., 43

Dasa greva haram, roudhram, Kesavam, Kesi mardhanam,
Bali pradhamanam, Veeram, Sugreevepsitha rajyadham.., 44

Nara vanara devaischa sevitham, Hanumath priyam,
Shudham, Sookshmam, Param, Santham, THaraka brhama roopinam.., 45

Sarva bhoothathma bhoothastham, Sarvadhaaram, Sanathanam,
Sarva karana kartharam, Nidhanam, Prakruthe param,., 46

Niramayam, nirabhaasam Niravadhyam, Niranjanam,
Nithyanandam, Nirakaram Adhwaitham, Thamasa param.., 47

Parath para tharam thathwam, sathyanandam chidathmakam,
Manasa sirasa nithyam pranamami Raghoothamm,., 48

Soorya mandala madhyastham Ramam, Seetha samanwitham,
Namami Pundarikakaksha mayam guru thath param.., 49

Namosthu Vasudevaya, Jyothishaam pathaye Nama,
Namosthu Rama devaya Jagad Ananda rooopine.., 50

Namo vedantha nishhtaya Yogine Brahma vadhine,
Maya maya nirasaya prapanna jana sevine.., 51

Vandamahe Mahesaanaam Chanda Kodanda Khandanam,
Janaki hrudayananda vardhanam, Raghu Nandanam.., 52

Uthphullamala Komalathpala dala shyamaya Ramaya they,
Kamaya pramadha manohara guna gramaya Ramathmane,53

Yogarooda muneendra manasa sarohamsaya Samsara,
Vidhwamsaya sphura dhojase Raghukulothamsaya pumse nama.., 54

Bhavodh bhavam veda vidhaam varishtaam, 
Adhithya chandra anala suprabhavaam,
Sarvathmakam sarva gatha swaroopam Namami 
ramam Thamasa parasthad.., 55

Niranjanam nishprathimam nireeham 
Nirasrayam Nishkalamaprapancham,
Nithyam dhruvam nirvishaya swaroopam 
Nirantharam Ramam Aham Bhajami.., 56

Bhavabdhi potham, Bharahagrajam, 
Tham Bhaktha priyam, Bhanu kula pradheepam,
Bhootha trinadham, Bhuvanadhipam, 
ham Bhajami Ramam Bhava roga vaidhyam.., 57

Sarvadhipathyam, Samaraanga dheeram, 
Nithyam, Cidananda maya swaroopam,
Sathyam, Shivam, Shanthi mayam, Saranyam, 
Sanathanam, Ramamaham Bhajami.., 58

Karya karanamaprameyam, kavim, 
puraanam, Kamalayathaksham,
Kumara vedhyam, Karunamayam, 
tham Kalpa dhrumam, Ramamaham Bhajami.., 59

Trilokyanadham, Saraseeruhaksham, 
Dhayanidhim, Dwandwa vinasa hethum,
Mahabalam, Vedavidhim, Suresam, 
sanathanam, Ramam aham Bhajami.., 60

Vedantha vedhyam, kavimeesitharamanadhi 
madyantha chinthya Madhyam,
Agocharam, nirmala meka roopam 
Namani ramam Thamasa parasthath.., 61

Asesha Vedhathmakamadhi samgnamajam 
Harim, Vishnumananthmadhyam,
Apara samvid sukha meka roopam Parath
param Ramamaham Bhajami.., 62

Thathwa swaroopam purusham puranam
swathejasa pooritha viswamekam,
Rajadhi rajam, ravi mandalastham, 
Visweswaram Ramam Aham Bhajami.., 63

Lokabhiramam, Raghu vamsa nadham, 
Harim, Chidananda mayam Mukundam,
Asesha vidhyathipathim, kaveendram, 
namami ramam Parasthath.., 64

Yogeendra sangaischa, susevyamanam, 
Narayanam, Nirmalamadhi devam,
Nathosmi nithyam jagadhekanaadham 
mdhithya varnam thamasa purasthath.., 65

Vibhoothidham, Viswasrujam, Viramam, 
Rajendrameesam, Raghu vamsa nadham,
Achinthya mavyaktha manantha moorthim,
jyothirmayam, Ramamaham Bhajami.., 66

Asesha samsara vihara heenam, 
Aadhithyagam,Poorna sukhadi ramam,
SAmastha sakshim, thamasa purasthan 
narayanam Vishnu maham Bhajami.., 67

Muneendra guhyam, paripoorna kamam,
kala nidhim, kalmasha nasa hethum,
Prathparam paramam, pavithram Namami 
Ramam Mahatho Mahantham.., 68

Brahma Vishnuscha Rudrascha
Devendro Devathasthadha,
Adhithyadhi grahaschaiva 
Thwameva Raghu Nandana.., 69

Thapasa Rishaya, Sidha, 
Sadhyascha, Maruthasthadha,
Vipra, Devasthadha, Yagna, 
Purana, Dharma Samhitha,., 70

Varnasramaasthadha, Dharmam, 
Varna dharma sthaiva cha,
Yaksha, Rakshasa, Gandharwa, 
Dik pala, Digajjadhaya.., 71

Sanakadhi muni sresta sthwmeva, RAghu pungava,
Vasvoshtou thraya kala, Rudra Ekadasa smrutha.., 72

Tharaka, dasa dik chaiva thwameva Raghu Nandana,
Saptha dweepa SAmudhrascha maha nadhya sthada druma,., 73

Sthavara Jangamaschaiva thwameva Raghu Nayaka,
Devathiryang manushyanam Dhanavaanam thadaiva cha.., 74

Matha, pitha, bratha, thwameva Raghu Vallabha,
Sarvesham thwam para brahma thwanmayam sarvameva hi.., 75

Thwamaksharam param jyothi Thwameva Puroshathama,
Thwameva tharakam brahma, thwatho anyanaiva kinchana.., 76

Santham sarva gaham sookshmam, Param brahma snathanam,
Rajeeva lochanam Ramam pranamami jagath pathim.., 77

Vyasa Uvacha

Thatha prasanna Sri Rama, provacha muni pungavam,
THushtosmi Muni Sardhoola Vrushneeshwa vara muthamam.., 78

Narada Uvacha

Yadhi Thushtosi Sarvagna, Sri Rama Karuna nidhe,
Thwan moorthi dharasane naiva Krutharthoham cha sarvadha.., 79

Dhanyoham, krutha kruthyoham, punyoham purushothama,
Adhya may saphalam janma jeevitham saphalancha may.., 80

Adhya may saphalam sarvam thwa nama smaranam thadha,
Thwad padombhoruha dwandwa sad bhakthim dehi Raghava.., 82

Thatha parama sampreetha sa rama praha Naradam.., 83

Munivarya maha bhaga, mune twisham dhadhami they,
Yathwaya chepsitham sarvam manasa thad bhavishyathi.., 84

Narada Uvacha

Varam nay ache Raghu nadha yushmath 
padabhja bhakthi sathatham mamasthu,
Idham priyam nadha varam prayache puna 
puna asthwami idhameva yache.., 85

Ithyavameeditho Ramo pradath thasmai varantharam,
Veero Ramo maha thejo, sachidananda vigraha.., 86

Advaitham amalam jnanam swa nama smaranam thadha,
Andhar dhadhou Jganndha purathasthasya Raghava.., 87

Ithi Sri Raghu nadhasya sthava rajamanuthamam,
SArva soubhagya sampathi dhayakam mukthidham shubham.., 88

Kadhitham Brahma puthrena Vedanaam saramuthamam,
Guhyad guhyathamam divyam thava snehath prakeerthitham.., 89

Ya padeth srunyadwapi Trisandhyam sradhayanwithou,
Brhama hathyadhi paapani thad samani bahooni cha,., 90

Swarnstheyam Surapanam Guruthalpa gathi sthadha,
Govadhad yupa paapani anruthath sambhavani cha,., 91

Sarvai pramuchyathe paapai kalpayudha shathod bhavai.,
Manasam vachikam papam karmana samuparjitham.., 92

Sri Rama Smaranenaiva thath kshanath nasyathi dhruvam,
Idham sathyamidham sathyam sathyamethadhi hochyathe.., 93

Rama Sathya Param Brahma, Ramath kinchinna vidhyathe,
Thasmad Rama swaroopam hi sathyam, sathyamidham Jagath.., 94

Sri Ramachandra, Raghu pungava Raja Varya,
Rajendra Rama Raghu nayaka Raghavesa,
Rajadhi raja Raghu Nandana Ramachandra,
Dasohamadhya bhavatha saranagathosmi.., 95

Vaidehi sahitham suradhuruma thale Haime Maha mandape,
Madhye pushpa kruthasane, mani maye veerasane samsthitham,
Agre vaachayathi prabhanjana sutheThathwam muneendra param,
Vyakhyatham bharathathibhi parivrutham Ramam Bhaje Shyamalam.., 96

Ramam rathna kundala kireeta yutham, keyura haaranvitham,
Sitalankrutha vama bhagam amalam, simhasanastham vibhum,
Sugreevadhi hareeswarai, sura ganai sam sevyamanam sadha,
Viswamithra parasarathi munibhisamsthuyumanam Prabhum,., 97

Sakala guna nidhanam Yogibhi sthuyamanam,
Bhuja vijitha samanam Rakkshasendradhi maanam,
Ahitha nrupa bhayaanaam,Sithaya shobha maanam,
Smara hrudhaya vimanam, Brahma ramabhidhanam.., 98

Raghu vara thava moorthir maamake Maanasabhje,
Naraka gathi haram they namadheyam mukhe may,
Anisamathulya bhakthya masthakam thwath padabhje,
Bhava jala nidhi magnam raksha mamaartha bandho.., 99

Ramarathnamaham Vande Chithrakoota pathim harim,
Kousalya bhakthi sambhootham, Janaki kanda bhooshanam.., 100

Ithi Sanathkumara samhithayam, naradhoktham
Sri Ramachandra sthava raja stotram sampoornam.


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP