Venkatesa Vajra Kavacham

Venkatesa Vajra Kavacham


Narayanam Parabrahma,
sarvakaarana kaaranam
Prapadye Venkatesakhyaam,
Tadeva kavacham mama., 1

Sahasra Seersha Purusho
Venkatesassirovatu
Pranesha Prananilayaha
Pranan rakshatu mey Harihi., 2
Aakasaraat sutaanaatha
Aatmanam me sadavatu
Deva Devottamopayaad
deham mey Venkateswaraha., 3
 

Sarvatra sarvakaryeshu
Mangambajanireeswaraha
Palayenmam sada Karma
saphalyam naha prayacchatu., 4
Ya Etad vajrakavacha
mabhedyam Venkatesituhu
Sayam Prataha patennityam
mrutyum tarati nirbhyaha., 5


 Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP