Rama Stotram by Jatayu

Rama Stotram by Jatayu

Aganitha guna maprameya madhyam,
Sakala jagat sthithi samyamathi hethum,
Uparamamaparam parathma bhootham,
Satatamaham pranothosmi Ramachandram., 1

Niravadhi sukha mindira kadaksham,
Kshapitha surendra chathur mukhadhi dukham,
Naravaramanisam nathosmi ramam,
Varadamaham vara chapa bana hastham., 2

Tribhuvana kamaneeya roopa meedyam,
Ravi satha bhasura meehitha pradhanam,
Saranadamanisam suraga moole,
Krutha nilayam raghu nandanam prapadhye., 3

Bhava vipina bhavagni namadheyam,
Bhava mukha daivatha daivatham dayalum,
Danujapathi sahasra koti nasam,
Ravi thanaya sadrusam harim prapadhye., 4

Aviratha bhava bhaavanathi dhooram,
Bhava vimukhair munibhi sadaiva drusyam,
Bhava jaladhi sutharanangripotham,
Saranamaham raghu nanadanam prapadhye., 5

Gireesa giri sutha mano nivasam,
Giri vara dharina meehithabhi ramam,
Sura vara dhanujendra sevethangrim,
Sura varadam raghu nayakam prapadhye., 6

Paradhana para dhara varjithanam,
Paraguna bhoothishu thushta manasanaam,
Para hitha nirathathmanaam susevyam,
Raghu varamambhuja lochanam prapadhye., 7

Smitha ruchira vikasithananabhjam,
Mathi sulabham sura raja neela neelam,
Sitha jala ruha charu nethra shobham,
Raghupathi mesa guror gurum prapadhye., 8

Hari kamalaja shambhu roopa bhedha,
Thwamiha vibhasi guna thraayanuvrutha,
Raviriva jala poorithodhapathre,
Shamarapari sthuthi pathra mesa meede., 9

Rathi pathi satha koti sundarangam,
Satha padha gochara bhavana vidhooram,
Yathipathi hrudhaye sada vibhantham,
Raghu pathi marthi haram prabhum prabadhye., 10

Ithyevam sthuvathsathya prasannobhoothragothama,
Uvacha gacha bhadaram they mama vishno prama padam,
Srunothi ya idham stotram likhedhwa niyatha padeth,
Sa yathi mama saroopyam marane math smrutheem labheth., 11


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP