Shivaramashtakam ( Vishnu & Shiva )


Shivaramashtakam


Hare shiva rama sakhe prabho,
Trividha thapa nivarana hey Vibho,
Aaja janeswara yadava pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 1


Kamala lochana Rama Dayanidhe,
Hara Guro gaja rakshaka go pathe,
Shiva thano bhava Shankara Pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 2


Suja ranjana mangala mandiram,
Bhajathi they purusha param padam,
Bhavathi thasya Sukham paramadhbutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 3


Jaya Yudhishtra vallabha bhoopathe,
Jaya jayarjitha punya payo nidhe,
Jaya krupa maya Krishna namosthu they,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 4

Bhva vimochana Madhava maapathe,
Sukha vimana sahamsa Shivaarathe,
Janaka jaaratha Raghava raksha maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 5

Avani mandala mangala maapathe,
Jaladha Sundara Rama rama pathe,
Nigama keerthi gunarnava gopathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 6

Pathitha pavana nama mayee latha,
Thava yaso vimalam parigeeyathe,
Thadapi Madhava Mam Kim upekshase,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 7

Amaratha para deva rama pathe,
Vijayathasthava nama dhanopama,
Mayi kadham karunarnava jayathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 8

Hanumatha Priya chaapakara Prabho,
Sura saridhrutha shekhara hey Guro,
Mama Vibho Kimu vismaranam krutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 9

Aharahar jana ranchana sundaram patathi,
Ya shiva rama krutham sthavam,
Visathi rama ramana padambhuje,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 10

Pratar uthaya yo bhakthya patedh ekagara manasa,
Vijayo jayathe thasya Vishnumaradhyamapnuyath., 11Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP