Vishnu Satha Nama Stotram ( Vishnu )


Vishnu Satha Nama Stotram

Vasudevam, Hrishi kesam, vamanam, jalasayinam,
Janardhanam Harim Krishnam Sreepaksham, Garuda dwajam., 1


Varaham. Pundareekaksham,Nrusimham, narakanthakam,
Avyaktham, Saswatham, Vishnum, anantham, avyayam., 2


Narayanam, Gadadhyaksham, Govindam, Keerthi bhajanam,
Govardhanodharam, devam, bhoodharam, Bhuvaneswaram., 3


Vethaaram, yagna purusham, yagnesam, Yagna vahakam,
Chakrapanim, Gadhapanim, Sankhapanim, Narothamam., 4

Vaikuntam, Dushta dhamanam,, Bhoogarbham, Peetha vasasam,
Trivikramam, Trikalagnam,Trimurthim, Nandakeswaram., 5

Ramam, ramam Hayagreevam, Bheemam, Roudhram,Bhavothbhavam,
Sripathim, Sridharam, Sreesam, Mangalam, Mangalayudham., 6

Dhamodharam, Dhamopetham, Kesavam, Kesi Soodhanam,
Varenyam, Varadam, Vishnumanandam, Vasudevajam., 7

Hiranyarethasam, Deeptham, Puranam, Purushothamam,
Sakalam, Nishkalam, Shuddham, Nirgunam, Guna Saswatham., 8

Hiranya thanu sankasam, Suryayaytha sama prabham,
Megha shyamam,Chathur bahum, kusalam, Kamalekshanam., 9

Jyothiroopam, aroopancha, swaroopam, roopa samsthitham,
Sarvagnam, Sarva roopstham, Sarvesam, Sarvathomukham., 10

Jnanam kootastham, achalam Jnanadham,Paramam, Prabhum,
Yogesam, Yoga nishnaatham, yoginam, yoga roopinam., 11

Iswaram sarva bhoothaanaam, Vande bhootha mayam Prabhum,
Ithi nama satham divyam Vaishnavam Khalu papakam., 12

Vyasena khaditham poorvam Sarva papa prnasanam,
Ya padeth prathar uthaya, sa Bhaved Vaishnavo nara., 13


Sarva papa visudhathma, Vishnu sayujam aapnuyath,
Chandrayana Sahasrani, Kanya dhana sathani cha., 14

Gavaam Laksha sahasraani, Mukthi bhagi bhaven nara,
Aswamedhayutham punyam, phalam prapnothi manava., 15 Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP