Argala Stotra

durga

|| Argala Stotra ||


OM asya shri argalaa stotra
mantrasya vishnur rishih, 
anushtup Chandah,
shri maha lakshmI devata,
shrI jagadamba pritaye saptashatip
Athngatvena jape viniyogah


OM Nama chandikayai,
MarkaNDeya uvAcha .

OM jaya tvam devi chamunde jaya bhutapaharimi .
Jaya sarvagate devi kalaratri namostute .. 1

Jayanti mangala kalI bhadrakalI kapalinI .
DurgA shiva kshama dhatrI svaha svadha namostu te .. 2

Madhukai-tabhavidhvansi vidhatrivarade namah .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 3

Mahishasuranirnashi bhaktanam sukhade namah .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 4
Dhumranetravadhe devi dharmakamarthadayini .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 5

Raktabijavadhe devi chanda-munda vinashini .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 6
Nishumbha-shum bhanirnashi trilokya shubhade namah .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 7..

Vanditan ghriyuge devi sarva-saubhagya dayini .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 8

Achintya rupacharite sarvashatru-vinashini .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 9

Natebhyah sarvada bhaktya chaparne duritapahe .
rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 10

Stuvadbhyo bhaktipurvam tvam chabdike vyAdhinashini .
rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 11


Chandike satatam yuddhe jayanti papanashini .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 12

Dehi saubhagyam Arogyam dehi devi param sukhamh .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 13

Vidhehi devi kalyanam vidhehi vipulam shriyamh .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 14

Vidhehi dvishatam nasham vidhehi balamuchchakaih .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 15

Sura-surashiroratnanigh riShtacharaneambike .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 16

Vidyavantam yashasvantam lakshmIvanta Jacha-mam kuru .
rupam dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 17

Devi pra-chandadordanda-daitya-darpani Shudini .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 18

Prachanda-daitya-darpaghne chandike pranataya me .
RupampaM dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 19

Chaturbhuje chatur-vaktra-sansute parameshvari .
RupaM dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 20

KriShnena sanstute devi shashvad-bhaktya sadambike .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 21

Himachala-sutana-thasa nstute parameshvari .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 22

Indrani-patisadbhavap-Ujite parameshvari .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 23

Devi bhakta-janodda-madattanandodaye ambike .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 24

Bharyam manoramam dehi mano-vriittanus-arinimh .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi .. 25

Tarini durgasans-arasAgarasy Achalodbhave .
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dviSho jahi .. 26

Idam stotram pathitvA tu mahastotraM pathennarah .
Saptashatim samaradhya varamapnoti durlabhamh .. 27


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP