Ganesh Stuti


ganesh sloka
|| Shri Ganesha stuti ||


Vande Gajendravadanan vama nkarudhavallabhashlishtam 
kunkumaragashonan KuvalayinIjarakorakapdam .. 1

Vighnandhakaramitran shankaraputran sarojadalanetram 
sindurarunagatran sindhuravaktran namamyahoratram .. 2

Galaddanagandan miladbhri ngashandan chalachcharushundan
haundam lasaddantakandan vipadbha ngachandan
shivapremapindan bhaje vakratundam .. 3

Ganeshvaramupasmahe gajamukhan kripasagara-nsurasura-namaskritan
suravaran kumaragrajam supashasrinimodakasphu-titadantahastojjvalanshivodbhavamabhIShtada.n shritatatessusiddhipradam ..4

Vighnadhvantani-varanaikatara atavihav-yavatvighnavyalakulapramattagaru-Do vighnebhapanchananah .
vighnottu vighnAghaughaghanaprachandapavano vighneshvaraH patu nah .. 5

 


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP