Saraswati stotra - by Agastyamuni

saraswati

|| Shri Sarasvati Stotram ||Shriganeshaya namah

Ya kundendu tusharaharadhavala I
Ya shubhravastravritaya vinavaradandamanditakara
Ya shvetapadmasana Ya brahmachyutashankara prabhritibhir
devaissada pujita sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha 1


Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai rakshamalandadhanahastenaikena 
padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena bhasa 
kundendusha nkhasphatikamaninibha bhasamanaasamanasa 
me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna 2


Surasurasevitapadapa Nkaja kare virajatkamaniyapustaka virinchipatni 
kamalasanasthita sarasvatI nrityatu vachi me sada 3


Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya 
ghanastani kamalavilolalochana manasvinI bhavatu varaprasadini 4


Sarasvati namastubhyam varade kamarupini 
vidyarambham karishyami siddhirbhavatu me sada 5


Sarasvati namastubhyam sarvadevi namo namah 
shantarupe shashidhare sarvayoge namo namah 6


Nityanande niradhare nishkalayai namo namah 
vidyadhare vishalakshi shuddhajnane namo namah 7


Shuddhasphatikarupayai skdhmarupe namo namah 
shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhayai namo namah 8


Muktala nkrita sarvangyai muladhare namo namah
mulamantrasvarupayai mulashaktyai namo namah 9


Mano manimahayoge vagishvari namo namah 
vagbhyai varadahastayai varadayai namo namah 10


Vedayai vedarupayai vedantayai namo namah 
gunadoshavivarjinyai gunadiptyai namo namah 11

Sarvajnane sadanande sarvarupe namo namah 
sampannayai kumaryai cha sarvajna te namo namah 12


Yoganarya umadevyai yoganande namo namah 
divyajnana trinetrayai divyamurtyai namo namah 13


Ardhachandrajatadhari chandrabimbe namo namah 
chandradityajatadhari chandrabimbe namo namah 14


Anurupe maharupe vishvarupe namo namah 
animadyashtasiddhayai Anandayai namo namah 15


Jnana vijana rupayai jnanamurte namo namahnanashastra 
svarupayai nanarupe namo namah 16


Padmada padmavansha cha padmarupe namo namah 
parameshthyai paramurtyai namaste papanashinI 17


Mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namah 
brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namah 18


KamalakarapushpA cha kamarupe namo namah 
kapali karmadIptayai karmadayai namo namah 19


Sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate 
choravyaghrabhayam nasti pathatam shrrinvatamapi 20


Ittham sarasvati stotramagastyamunivachakam 
sarvasiddhikaram nrinam sarpapApapranashanam 21


Ityagastamuni proktam sarasvatIstotram sampurnam


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP