Krishna Stotram

krishna 
|| Krishna Stotram ||

Vande nava Ghana syamam, peetha kouseya vasasam,
Sanandam sundaram shudham, Sri Krishnam prakruthe param., 1

Radhesam Radhika prana vallabham, vallavee sutham,
Radha sevitha padabjam, Radha vaksha sthala sthiham.., 2
 
Radhanugam Radhikesam Radhanuka manasam,
Radhadharam bhavadharam sarvadharam namami tham.., 3

Radha hruth padma madhye cha vasantham santhatham shubham,
Radha saha charam saswadradagna paripalakam., 4
 
Dhyayanthe yogino yogath sidha, sidheswarascha yam,
Tham dhyayeth santhatham shudham bhagawantham sanathanam.., 5

Sevantha sathatham santho brahmesa sesha samgnaka,
Sevanthe nirgunam. brahma bhagawantham sanathanam.., 6
 
Nirliptham cha nireham cha paramanandameeswaram,
Nithyam sathyamcha paramam bhagawantham sanathanam., 7
 
Yam sreshteradhi bhoothancha sarva bheejam parath param,
Yoginastham prapadhyanthe bhagawantham sanathanam., 8
 
Bheejam nanavatharanam sarva karana karanam,
Vedha vedhyam veda bheejam Veda karana karanam.., 9

.......................................................


You might also like :Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP