Ganesa Pancha ratnam

ganesh
|| Lord Ganesha ||

Mudha karatha modhakam, sada vimukthi dayakam,
Kaladaravathamsakam, vichithra loka rakshakam,
Anayakaika nayakam vinasithebha daithyakam,
Nathashubha pranasakam, namami tham vinayakam., 1

Nathetharathi bheekaram navodhitharka bhaswaram,
Namath surari nirjaram nathadhikapadhugdharam,
Sureswaram Nidheeswaram Gajeswaram Ganeswaram,
Maheswaram thamasraye parathparam nirantharam., 2

Samastha loka sankaram, nirastha daithya kunjaram,
Daretharodaram varam varebhavakthramaksharam,
Krupakaram, Kshamakaram, Mudhakaram, Yasaskaram,
Namaskaram Namaskrutham namaskaromi bhaskaram., 3

Akinchanarthimarjanam chiranthanokthi bhajanam,
Purari purva nandanam surari garva charvanam,
Prapancha nasa bheeshanam danamjayadhi bhooshanam,
Kapola dhana vaaranam Bhaje purana varanam., 4

Nithanta kanthi dantha kantha manthakantha kathmajam,
Achinthya roopamantha heena mantha raya krunthanam,
Hrudanthare nirantharam vasanthameva yoginaam,
Tham eka dantha meka meva chinthayami santhatham., 5


|| Phalasruthi ||

Maha ganesa pancha rathna maadharena yo anvaham,
Prajalpathi prabhathake hrudhi smaran ganeswaram,
Arogadhamadhosadham susahitheem suputhratham,
Samahithayurshta bhoothi mapyupaithi sochiraath.
Lord Ganesha Related other Devotional Link :


Share this article with your Network  : Bookmark and Share

No comments:

  © Blogger templates The Professional Template by 2008

Back to TOP